Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 60 νεκροί από επιθέσεις ενόπλων το τελευταίο 48ωρο

Περισ­σό­τε­ροι από 60 είναι οι νεκροί, ανά­με­σα τους γυναί­κες και παι­διά, από τις επι­θέ­σεις που έχουν εξα­πο­λύ­σει το τελευ­ταίο 48ωρο εξτρε­μι­στές στην περιο­χή του Πίμπορ στο Νότιο Σου­δάν, όπως ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι αρχές της αφρι­κα­νι­κής χώρας.

Άλλοι 20 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν στις επι­θέ­σεις που έχουν εξα­πο­λύ­σει ένο­πλοι σε κοι­νό­τη­τες της περι­φέ­ρειας Τζον­γκλέι. Αυτές οι επι­χει­ρή­σεις ξεκί­νη­σαν την Κυρια­κή και βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη, είπε τοπι­κός αξιω­μα­τού­χος στο Γερ­μα­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων (dpa).

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, αρκε­τά χωριά στα περί­χω­ρα της πόλης Πίμπορ — περί­που 350 χιλιό­με­τρα βορειο­α­να­το­λι­κά της πρω­τεύ­ου­σας Τζού­μπα  — έχουν λεη­λα­τη­θεί και πυρ­πο­λη­θεί, ενώ οι βαριά οπλι­σμέ­νοι δρά­στες απή­γα­γαν κατοί­κους και έκλε­ψαν τα κοπά­δια τους.

Κατα­δι­κά­ζο­ντας τη «βάρ­βα­ρη» επί­θε­ση, υπο­γράμ­μι­σε ότι δεκά­δες χωρι­κοί πέρα­σαν τα Χρι­στού­γεν­να κρυμ­μέ­νοι στα δάση, χωρίς τροφή.

Οι περι­φέ­ρειες Τζον­γλέι και Άνω Νεί­λου, στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, συγκλο­νί­ζο­νται από επι­θέ­σεις εξτρε­μι­στών τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες. Σύμ­φω­να με στοι­χεία του ΟΗΕ, περισ­σό­τε­ροι από 9.100 άνθρω­ποι έχουν υπο­χρε­ω­θεί να εγκα­τα­λεί­ψουν τις εστί­ες τους. Η Δια­κυ­βερ­νη­τι­κή Αρχή για την Ανά­πτυ­ξη (IGAD), ένας οργα­νι­σμός που απαρ­τί­ζε­ται από οκτώ κρά­τη της Ανα­το­λι­κής Αφρι­κής, ανε­βά­ζει σε 50.000 τον αριθ­μό των εκτο­πι­σμέ­νων από τα μέσα Νοεμβρίου.

Την εξου­σία στο Νότιο Σου­δάν ασκεί τα τελευ­ταία χρό­νια μια εύθραυ­στη μετα­βα­τι­κή κυβέρ­νη­ση υπό τον πρό­ε­δρο Σάλ­βα Κιρ Μαγιαρ­ντίτ και τον πρώ­ην ηγέ­τη των ανταρ­τών Ρικ Μάκαρ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο