Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Αμπατιέλος: «Γολγοθάς» για τις κακοποιημένες γυναίκες η κρατική αδιαφορία και η αστυνομική αυθαιρεσία

Η θλί­ψη και η οργή μεγα­λώ­νει για­τί τα εγκλή­μα­τα επα­να­λαμ­βά­νο­νται, τόνι­σε ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής, μιλώ­ντας το πρωί της Τετάρ­της στην ΕΡΤ1, με αφορ­μή την απο­τρό­παια δολο­φο­νία στους Αγί­ους Αναργύρους.

Ο Ν. Αμπα­τιέ­λος θύμι­σε ότι σε πρό­σφα­το έγκλη­μα στη Σαλα­μί­να, η κυβέρ­νη­ση επι­κα­λέ­στη­κε πάλι το panic button και κατήγ­γει­λε ότι δεν υπάρ­χουν ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας για τις κακο­ποι­η­μέ­νες γυναίκες.

Όπως είπε, οι γυναί­κες αυτές «τρα­βά­νε έναν Γολ­γο­θά» εξαι­τί­ας της κρα­τι­κής αδια­φο­ρί­ας και της αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας, καθώς ενώ είναι αυτε­πάγ­γελ­τη η δίω­ξη για τέτοια αδι­κή­μα­τα, καλούν τα θύμα­τα να κάνουν μηνύσεις.

Απο­δει­κνύ­ε­ται ξανά, σημεί­ω­σε ο Ν. Αμπα­τιέ­λος, ότι η προ­στα­σία της ζωής απο­τε­λεί κόστος για τις κυβερ­νή­σεις, καθώς μόνο το 13% των δήμων έχουν συμ­βου­λευ­τι­κά κέντρα, ενώ ελά­χι­στοι είναι οι ξενώ­νες φιλοξενίας.

Ξεκα­θά­ρι­σε ότι χρειά­ζε­ται άλλη πολι­τι­κή κατεύ­θυν­ση, σε σύγκρου­ση με όσους θεω­ρούν κόστος τα μέτρα για την ανθρώ­πι­νη ζωή και με αυτό το αίτη­μα ανα­πτύσ­σο­νται το κίνη­μα και οι αγώ­νες, όπως οι χιλιά­δες που συγκε­ντρώ­θη­καν χθες στους Αγ. Αναργύρους.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο