Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Αμπατιέλος: Δυνατό ΚΚΕ για να τσαλακώσουμε τους αντιλαϊκούς νόμους (VIDEO)

«Η ουσία είναι ότι βαδί­ζουν σε ένα κοι­νό πρό­γραμ­μα», υπο­γράμ­μι­σε ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής με το ΚΚΕ στην Α’ Πει­ραιά και μέλος της ΚΕ, σχο­λιά­ζο­ντας την αντι­πα­ρά­θε­ση της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για τα Φορο­λο­γι­κά, μιλώ­ντας το πρωί της Πέμ­πτης στον «ΑΝΤ1».

Εξή­γη­σε πως όλοι τους συμ­φω­νούν ότι ο λαός θα πλη­ρώ­νει το 95% των φόρων και το κεφά­λαιο μόλις το 5%, ενώ προει­δο­ποί­η­σε πως η φορο­λο­γι­κή αφαί­μα­ξη θα εντα­θεί το επό­με­νο διά­στη­μα για την επί­τευ­ξη των ματω­μέ­νων πλεονασμάτων.

Επί­σης, υπεν­θύ­μι­σε πως όλοι τους απέρ­ρι­ψαν τις τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ για κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα είδη πρώ­της ανά­γκης και ευρεί­ας λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως το ΚΚΕ αυτά τα ζητή­μα­τα «τα παλεύ­ει και έξω από τη Βου­λή», τα παλεύ­ει «στον δρό­μο, εκεί που τσα­λα­κώ­νο­νται οι αντι­λαϊ­κοί νόμοι».

Ο Ν. Αμπα­τιέ­λος επι­σή­μα­νε ότι χθες απο­τρά­πη­καν δέκα πλει­στη­ρια­σμοί σπι­τιών με την παρέμ­βα­ση Σωμα­τεί­ων και φορέ­ων. Ακό­μη οι εργά­τες της Ζώνης κατά­φε­ραν να φτά­σουν ένα βήμα πιο κοντά για να γίνει υπο­χρε­ω­τι­κή η Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση  σε όλες τις επι­χει­ρή­σεις του κλάδου.

«Εκεί είναι η πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, εκεί το πιο δυνα­τό ΚΚΕ θα δώσει την απά­ντη­ση την επό­με­νη μέρα», είπε.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο