Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: «Άνθρακες ο θησαυρός» οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

«‘Ανθρα­κες ο θησαυ­ρός» χαρα­κτή­ρι­σε τις χθε­σι­νές εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού στη ΔΕΘ, ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, σε σημε­ρι­νή του παρέμ­βα­ση στην ΕΡΤ1, για­τί, όπως σημεί­ω­σε, «επί της ουσί­ας αυτά τα επι­δό­μα­τα δεν απο­τε­λούν ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των, καθώς είναι ένα πολύ μικρό μέρος των τερά­στιων απω­λειών που έχει ο λαός συνολικά».

Ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος σημεί­ω­σε ότι «εμείς λέμε καθα­ρά ότι ο χει­μώ­νας θα είναι δύσκο­λος, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε πανευ­ρω­παϊ­κό και διε­θνές επί­πε­δο, όταν προ­σπα­θούν να καλ­λιερ­γή­σουν στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα την αντί­λη­ψη ότι θα πρέ­πει να παγώ­σουν τον χει­μώ­να, γεγο­νός που σημαί­νει ότι θέλουν να συμπιέ­σουν τις απαι­τή­σεις του κόσμου, τον 21ο αιώ­να οι λαοί της ΕΕ να μην έχουν θέρ­μαν­ση, να μην έχουν φως στα σπί­τια και στις γει­το­νιές τους».

«Αυτή είναι η λογι­κή», υπο­γράμ­μι­σε, «του εκφυ­λι­σμού του συστή­μα­τος το οποίο θυσιά­ζει στην κυριο­λε­ξία τις ανά­γκες των λαών για να κερ­δί­σουν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμιλοι».

«Τα μέτρα αυτά δεν απα­ντούν στις αιτί­ες, αντί­θε­τα οξύ­νουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τις αιτί­ες της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας που είναι η πολι­τι­κή “απε­λευ­θέ­ρω­σης” της ενέρ­γειας και η “πρά­σι­νη μετά­βα­ση”, που σε αυτή την πολι­τι­κή έχουν βάλει το χερά­κι τους όλες οι κυβερ­νή­σεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ» πρόσθεσε.

Απα­ντώ­ντας στην δημο­σιο­γρα­φι­κή παρα­τή­ρη­ση ότι «μεσο­λά­βη­σε κι ένας πόλε­μος» επι­σή­μα­νε ότι «ο πόλε­μος είναι απο­τέ­λε­σμα των αντα­γω­νι­σμών συμ­φε­ρό­ντων και η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει ενερ­γά σε αυτόν τον πόλε­μο και για­τί απο­τε­λεί το μακρύ χέρι και το ορμη­τή­ριο των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή και σε αυτό έβα­λαν την υπο­γρα­φή τους όλες οι κυβερ­νή­σεις και ο λαός να πλη­ρώ­σει τα σπα­σμέ­να αυτά με την ακρι­βή ενέρ­γεια, με το τερά­στιο κυνή­γι των εξο­πλι­σμών που δεν θωρα­κί­ζουν την άμυ­να της χώρας και ταυ­τό­χρο­να με τον κίν­δυ­νο για τα κυριαρ­χι­κά του δικαιώματα».

Τόνι­σε ότι «οι “επί­δο­ξοι σωτή­ρες” μάς έχουν τελειώ­σει για­τί μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό. Η λογι­κή του “μικρό­τε­ρου κακού” οδη­γεί από το κακό στο χειρότερο».

«Αδύ­να­μη κυβέρ­νη­ση, όποια και αν είναι αυτή για να μην μπο­ρεί να εφαρ­μό­σει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και ισχυ­ρό το λαϊ­κό κίνη­μα, να περά­σει ο λαός στην αντε­πί­θε­ση με ισχυ­ρό το ΚΚΕ», υπο­γράμ­μι­σε, κατα­λή­γο­ντας, ο Ν. Καραθανασόπουλος.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο