Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Έχουμε ένα κράτος εχθρικό για τις ανάγκες και τη ζωή του λαού και φιλικό για το κέρδος (VIDEO)

Έχου­με ένα κρά­τος εχθρι­κό για τις ανά­γκες και τη ζωή του λαού και φιλι­κό για το κέρ­δος, σημεί­ω­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος και υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Αχα­ΐ­ας, μιλώ­ντας για το έγκλη­μα στα Τέμπη το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας στο κανά­λι «Attica».

Υπο­γράμ­μι­σε ότι προ­τε­ραιό­τη­τα αυτού του κρά­τους είναι η ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και πρό­σθε­σε ότι δεν μπο­ρεί να μην ξέρει πού είναι δύο τρέ­να και να κάνει ηλε­κτρο­νι­κούς πλειστηριασμούς.

Τόνι­σε ακό­μα ότι η πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης» των μετα­φο­ρών της ΕΕ, που εφάρ­μο­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις, οδή­γη­σε στον τεμα­χι­σμό του ΟΣΕ και στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του κερ­δο­φό­ρους τμή­μα­τος, αυτό των δρο­μο­λο­γί­ων και η ασφά­λεια πέρα­σε σε δεύ­τε­ρη μοί­ρα λόγω κόστους. Επι­κα­λέ­στη­κε τη σχε­τι­κή έκθε­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου που δεί­χνει ότι η τηλε­διοί­κη­ση είναι μόλις στο 13% του κεντρι­κού σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου της ΕΕ λόγω κόστους, με απο­τέ­λε­σμα το 2021 να σκο­τω­θούν σε δυστυ­χή­μα­τα σε τρέ­να 636 άνθρω­ποι ενώ έγι­ναν 97 μετω­πι­κές συγκρούσεις!

Οι μεγά­λοι αγώ­νες που γίνο­νται πρέ­πει να οδη­γή­σουν σε κατα­δί­κη των υπευ­θύ­νων, να απο­κτή­σουν ριζο­σπα­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά και η ψήφος όσων δια­δη­λώ­νουν να είναι ενά­ντια στο πολι­τι­κό σύστημα.

«Ή θα συνε­χί­σου­με να ματώ­νου­με και να θυσιά­ζου­με τις ανά­γκες στον βωμό της κέρ­δους ή θα βαδί­σου­με στον δρό­μο της ριζι­κής ανα­τρο­πής», τόνι­σε χαρακτηριστικά.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο