Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος για Πράσινο Πιστοποιητικό: Εργαλείο στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων — Καταψηφίζει το ΚΚΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει την Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου για το Ευρω­παϊ­κό Πιστο­ποι­η­τι­κό Εμβο­λια­σμού, τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής διό­τι απο­τε­λεί εργα­λείο στή­ρι­ξης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, καθώς γίνε­ται αφορ­μή να μην τηρού­νται τα πρω­τό­κολ­λα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δου­λειάς, συγκα­λύ­πτει τα κενά που δημιούρ­γη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις στο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας, ενώ δεν μπο­ρού­με να παρα­βλέ­ψου­με ότι μπο­ρεί να γίνει ένας τερά­στιος μηχα­νι­σμός φακε­λώ­μα­τος και κατα­γρα­φής προ­σω­πι­κών δεδομένων.

Όπως σημεί­ω­σε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, το ευρω­παϊ­κό πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού απο­τε­λεί, ακό­μα, πεδίο εκδή­λω­σης ευρύ­τε­ρων γεω­στρα­τη­γι­κών αντα­γω­νι­σμών γύρω από τα εμβό­λια, ανά­λο­γα με το ποια θα περι­λαμ­βά­νει και ποια όχι, όπως για παρά­δειγ­μα το κινε­ζι­κό εμβόλιο.

Τόνι­σε, ακό­μα, ότι οι εμβο­λια­σμοί θα πρέ­πει να προ­χω­ρούν ταυ­τό­χρο­να με τη θωρά­κι­ση του συστή­μα­τος υγείας.

Όσον αφο­ρά τα περί πρά­σι­νης και ψηφια­κής μετά­βα­σης, που υπο­στη­ρί­ζει η κυβέρ­νη­ση, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ ξεκα­θά­ρι­σε ότι αφο­ρούν τη δια­σφά­λι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, αφού η τεχνο­λο­γία δεν είναι ξεκομ­μέ­νη από τις υπάρ­χου­σες σχέ­σεις παρα­γω­γής και συνε­πώς στον καπι­τα­λι­σμό η τεχνο­λο­γία αξιο­ποιεί­ται για την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και το τσά­κι­σμα των εργα­σια­κών δικαιωμάτων.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο