Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Δοκιμάστηκε προβοκατόρικο σχέδιο για τη διάλυση της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Χθες Πέμ­πτη είδα­με μια προ­σπά­θεια δοκι­μής οργα­νω­μέ­νου προ­βο­κα­τό­ρι­κου σχε­δί­ου από τη μεριά της κυβέρ­νη­σης για να δια­λύ­σει τη συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ, αλλά δεν της έγι­νε το χατί­ρι, σημεί­ω­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας σήμε­ρα Παρα­σκευή στο ραδιό­φω­νο του «Alpha».

Σημεί­ω­σε ότι ο νόμος για τις δια­δη­λώ­σεις ενι­σχύ­ει τη λογι­κή της προ­βο­κά­τσιας και πρό­σθε­σε ότι τέτοιοι νόμοι μένουν στα χαρτιά.

Ανέ­φε­ρε ότι από δω και πέρα χρειά­ζε­ται να οργα­νω­θεί η πάλη του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος για να μην πλη­ρώ­σει ξανά ο λαός την κρίση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο