Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: «Εξεταστική Επιτροπή για υποκλοπές: Επιχείρηση συγκάλυψης με πολλαπλές στοχεύσεις»

Ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος και μέλος της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής για τις υπο­κλο­πές σε άρθρο του στην εφη­με­ρί­δα «Ριζο­σπά­στης» της 24ης-25ης Σεπτεμ­βρί­ου 2022, υπό τον τίτλο «Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή για υπο­κλο­πές: Επι­χεί­ρη­ση συγκά­λυ­ψης με πολ­λα­πλές στο­χεύ­σεις» ανα­φέ­ρει ότι «η Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή της Βου­λής για τις υπο­κλο­πές σφυ­ρί­ζει τη λήξη των εργα­σιών της, χωρίς φυσι­κά να ρίχνει φως σε καμία από τις υπο­θέ­σεις παρα­κο­λου­θή­σε­ων, για τις οποί­ες συστά­θη­κε: Ούτε στις παρα­κο­λου­θή­σεις Ανδρου­λά­κη και Κου­κά­κη ούτε βέβαια, πολύ περισ­σό­τε­ρο, στις παρα­κο­λου­θή­σεις σε βάρος του ΚΚΕ από το 2016 μέχρι και σήμερα».

«Το Κόμ­μα μας συμ­με­τεί­χε στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή και έκα­νε προ­σπά­θεια με τις παρεμ­βά­σεις του να ανα­δει­χθούν στοι­χεία για όλες τις υπο­θέ­σεις, χωρίς να τρέ­φου­με αυτα­πά­τες για τον ρόλο και την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα αυτής της Επι­τρο­πής. Το είχα­με τονί­σει αυτό εξαρ­χής, αφού υπάρ­χει εξάλ­λου πλού­σια πεί­ρα για τη φτώ­χεια αυτών των δια­δι­κα­σιών στην απο­κά­λυ­ψη της αλή­θειας, στην ανεύ­ρε­ση και από­δο­ση πολι­τι­κών και άλλων ευθυ­νών» προ­σθέ­τει ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος και τονί­ζει στη συνέχεια:

«Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όμως αυτής της Εξε­τα­στι­κής ξεπέ­ρα­σε κάθε φαντα­σία. Απο­δεί­χθη­κε ότι τα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι θεσμοί που υπο­στη­ρί­ζουν, όχι μόνο δεν λει­τουρ­γούν στην κατεύ­θυν­ση απο­κά­λυ­ψης της αλή­θειας πίσω από τα διά­φο­ρα «σκάν­δα­λα», αλλά χωρίς ντρο­πή αξιο­ποιούν τα «σκάν­δα­λά» τους για να υπη­ρε­τούν πολ­λα­πλές στο­χεύ­σεις, υπέρ του συστή­μα­τος και των μηχα­νι­σμών του, σε βάρος του λαού, των δικαιω­μά­των του και της ίδιας της αλή­θειας, που για μια ακό­μα φορά κρα­τή­θη­κε από όλα τα κόμ­μα­τα στο βαθύ σκοτάδι».

Στη συνέ­χεια του άρθρου του, όπως εξη­γεί ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, οι πολ­λα­πλές στο­χεύ­σεις αφορούν:

«α) Επι­χεί­ρη­ση συγκά­λυ­ψης των υποκλοπών

β) Να μην εξε­τα­στεί η υπό­θε­ση των αλλε­πάλ­λη­λων παρα­κο­λου­θή­σε­ων στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο του ΚΚΕ, με επι­δί­ω­ξη να μεί­νουν στο απυ­ρό­βλη­το οι σοβα­ρές ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, οι οποί­ες στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση επι­χεί­ρη­σαν με κάθε τρό­πο να κου­κου­λώ­σουν την υπόθεση.

γ) Να μεί­νει στο απυ­ρό­βλη­το το επι­κίν­δυ­νο και αντι­δρα­στι­κό νομι­κό πλαί­σιο, το οποίο τσα­κί­ζει τα λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα και μας καθι­στά εν δυνά­μει όλους ύπο­πτους και υπο­ψή­φιους προς παρα­κο­λού­θη­ση. Ένα θεσμι­κό πλαί­σιο που επι­βλή­θη­κε από τις αντί­στοι­χες αντι­δρα­στι­κές Οδη­γί­ες της ΕΕ. Μάλι­στα, όλα τα άλλα κόμ­μα­τα θεω­ρού­σαν ως δεδο­μέ­νο αυτό το πλαί­σιο και στη βάση του οποί­ου πρέ­πει να λει­τουρ­γούν οι μυστι­κές υπηρεσίες.

δ) Προ­σπά­θεια ωραιο­ποί­η­σης της ΕΥΠ και κοι­νω­νι­κής απο­δο­χής του ρόλου της.

ε) Η προ­σπά­θεια των «Ανε­ξάρ­τη­των» Αρχών Δια­σφά­λι­σης Επι­κοι­νω­νιών και της Δια­φά­νειας να απο­τε­λέ­σουν το «πλυ­ντή­ριο» της δρά­σης των μυστι­κών υπη­ρε­σιών και να απο­κα­τα­στή­σουν το κύρος τους για να μην κλο­νι­στεί η πίστη των πολι­τών στο αστι­κό κρά­τος και τους μηχα­νι­σμούς του. Βρί­σκο­νταν σε δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία με από τα πριν καθο­ρι­σμέ­νους ρόλους για την παρά­στα­ση που θα δώσουν.

στ) Η επι­χεί­ρη­ση συσκό­τι­σης της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, μέσα από δια­στρε­βλω­μέ­νες επι­λε­κτι­κές διαρ­ρο­ές που επι­χεί­ρη­σε το πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό του κεφα­λαί­ου, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μια προ­σπά­θεια που είχε στό­χο να εγκλω­βί­σει τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια ανά­με­σα στους συνυ­πεύ­θυ­νους για τη δημιουρ­γία του αντι­δρα­στι­κού θεσμι­κού πλαι­σί­ου και τη δρά­ση των σκο­τει­νών μηχα­νι­σμών παρακολούθησης».

«Σε κόντρα με τις επι­διώ­ξεις της κυβέρ­νη­σης, των άλλων αστι­κών κομ­μά­των και όλων των μηχα­νι­σμών του συστή­μα­τος, ο λαός μας δεν πρό­κει­ται να φοβη­θεί ούτε να μασή­σει το «κου­τό­χορ­το» που προ­σπα­θούν να τον ταΐ­σουν. Θα συνε­χί­σει να οργα­νώ­νε­ται, να διεκ­δι­κεί τα δικαιώ­μα­τά του, να τα κατο­χυ­ρώ­νει στην πρά­ξη με τον αγώ­να του. Με το ΚΚΕ στην πρώ­τη γραμ­μή της λαϊ­κής πάλης, ο λαός μας μπο­ρεί να εμπο­δί­σει τα σχέ­διά τους, να τους ανα­τρέ­ψει, να συντρί­ψει όλους τους μηχα­νι­σμούς του κρά­τους, που παρα­κο­λου­θούν, κατα­στέλ­λουν, κατα­πιέ­ζουν τον λαό. Να ανοί­ξει τον δρό­μο για τη δική του εξου­σία, που μόνο αυτή θα ρίξει πραγ­μα­τι­κό, άπλε­το φως στα σκο­τά­δια της εξου­σί­ας των λίγων».

Επι­συ­νά­πτε­ται ολό­κλη­ρο το άρθρο του Ν. Καραθανασόπουλου:

PDF Logo

 

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο