Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα συσκότισης για Τέμπη, διαρροή προσωπικών δεδομένων και διάρρηξη στο ΥΠΕΣ

Για κλί­μα συσκό­τι­σης έκα­νε λόγο ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας στο Mega, το πρωί της Δευ­τέ­ρας, σχε­τι­κά, τόσο με την υπό­θε­ση των Τεμπών, αλλά όσο και για τις διαρ­ρο­ές προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, εκλο­γέ­ων του εξωτερικού.

Ακό­μα, σημεί­ω­σε ότι εγεί­ρο­νται σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για την διάρ­ρη­ξη στο υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, η οποία μάλι­στα έγι­νε γνω­στή από δημο­σιεύ­μα­τα, τα οποία στη συνέ­χεια επι­βε­βαί­ω­σε η κυβέρνηση.

Ξεκα­θά­ρι­σε ότι πρέ­πει να συνε­δριά­σει άμε­σα η Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας και να δώσει εξη­γή­σεις η υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Ν. Κερα­μέ­ως για την υπό­θε­ση των διαρ­ρο­ών και της διάρρηξης.

Ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος υπεν­θύ­μι­σε την δια­φω­νία του ΚΚΕ με την επι­στο­λι­κή ψήφο η οποία απο­δει­κνύ­ει ότι έχει σοβα­ρά ζητή­μα­τα αξιο­πι­στί­ας, κάτι που έχει απο­δει­χθεί από την διε­θνή εμπει­ρία. Μάλι­στα, με την εισα­γω­γή του μέτρου και για τους εκλο­γείς του εσω­τε­ρι­κού, καταρ­γεί­ται η συνταγ­μα­τι­κή πρό­βλε­ψη ταυ­τό­χρο­νης εκλο­γι­κής διαδικασίας.

Τέλος, σχο­λί­α­σε ότι πάει πολύ τα κόμ­μα­τα που εφάρ­μο­σαν τις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές και τις αντερ­γα­τι­κές οδη­γί­ες της ΕΕ, να δίνουν προ­ε­κλο­γι­κά μπό­νους για να εξα­γο­ρά­σουν την λαϊ­κή δυσαρέσκεια.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο