Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Καθημερινή η μομφή του ΚΚΕ στην κυβέρνηση με την οργάνωση της λαϊκής πάλης (VIDEO)

«Για το έγκλη­μα στα Τέμπη είναι δεδο­μέ­νη η συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης από μεριάς της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, επι­μέ­νο­ντας, όπως σε αντί­στοι­χες περι­πτώ­σεις έκα­ναν άλλες κυβερ­νή­σεις, π.χ. στο Άδεν­δρο, για το ανθρώ­πι­νο λάθος» ανέ­φε­ρε, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας, ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμματος.

Τόνι­σε πως το ΚΚΕ καθη­με­ρι­νά θέτει προ­τά­σεις μομ­φής, αλλά και κατα­δί­κης της αντι­λαϊ­κής κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής, δίνο­ντας όλες του τις δυνά­μεις στην οργά­νω­ση της λαϊ­κής πάλης, εκεί όπου πραγ­μα­τι­κά γίνε­ται η λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση όταν τα άλλα κόμ­μα­τα είτε δίνουν δια­πι­στευ­τή­ρια προ­ο­δευ­τι­κό­τη­τας στην κυβέρ­νη­ση, όπως με τον γάμο και την τεκνο­θε­σία για τα ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια, είτε στη­ρί­ζουν εμβλη­μα­τι­κές αντι­λαϊ­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις, όπως την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών ΑΕΙ και την εμπλο­κή στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συγκρούσεις.

Σημεί­ω­σε πως υπάρ­χουν συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία που απο­κα­λύ­πτουν τη συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης. Και ανέ­φε­ρε την εσπευ­σμέ­νη λήξη των εργα­σιών της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής, την επι­λε­κτι­κή κλή­τευ­ση μαρ­τύ­ρων «απο­κλεί­ο­ντας μια σει­ρά άλλους σημα­ντι­κούς μάρ­τυ­ρες», ότι δεν εξε­τά­στη­καν τα αίτια της έκρη­ξης, η αλλοί­ω­ση του χώρου του εγκλή­μα­τος, το ότι «δεν θελή­σα­τε να εξε­τα­στεί το τί μετέ­φε­ρε η εμπο­ρι­κή αμα­ξο­στοι­χία και τώρα, βεβαί­ως, και με τη μοντα­ζιέ­ρα, όπως αποκαλύπτεται».

Στά­θη­κε στη «φανε­ρή και επι­λε­κτι­κή στά­ση των άλλων κομ­μά­των για συσκό­τι­ση των πραγ­μα­τι­κών αιτιών και των υπευ­θύ­νων με τον εξω­ραϊ­σμό της πολι­τι­κής της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, άρα και του χαρα­κτή­ρα του αστι­κού κρά­τους. Για­τί όλες οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις και αυτά τα κόμ­μα­τα υλο­ποί­η­σαν την πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στους σιδη­ρο­δρό­μους, την απε­λευ­θέ­ρω­ση, τον δια­χω­ρι­σμό των εται­ρειών, την απο­σύν­δε­ση των γραμ­μών από τους συρ­μούς, με αντι­θέ­σεις και αντι­κρουό­με­να συμ­φέ­ρο­ντα. Φτά­σα­με μέχρι και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ επί ΣΥΡΙΖΑ», τον στό­χο δηλα­δή της ΕΕ «να εξυ­πη­ρε­τη­θούν οι ανά­γκες των πολυ­ε­θνι­κών για να επι­τα­χυν­θούν οι μετα­φο­ρές εμπο­ρευ­μά­των μέσω της αύξη­σης του μετα­φο­ρι­κού χώρου και της ταχύ­τη­τας. Και τα μέτρα ασφα­λεί­ας υπο­τάσ­σο­νται ακρι­βώς σε αυτούς τους σχε­δια­σμούς. Να δια­σφα­λι­στούν δηλα­δή τα συμ­φέ­ρο­ντα των πολυ­ε­θνι­κών και η κερ­δο­φο­ρία τους. Γι’ αυτό και μπαί­νει σε δεύ­τε­ρη μοί­ρα η ανθρώ­πι­νη ασφά­λεια. Γι’ αυτό και στο δευ­τε­ρεύ­ον δίκτυο η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση δεν τα θεω­ρεί υπο­χρε­ω­τι­κά αυτά τα συστή­μα­τα ασφα­λεί­ας. Γι’ αυτό και η ίδια η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση επι­τρέ­πει στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση να κυκλο­φο­ρούν συρ­μοί οι οποί­οι δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στις προ­δια­γρα­φές ασφα­λεί­ας και πυρασφάλειας».

Συμπλή­ρω­σε πως αυτή την πολι­τι­κή υπη­ρέ­τη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις και γι’ αυτό είναι συνυ­πεύ­θυ­νες στο έγκλη­μα με απο­τέ­λε­σμα να μην υπάρ­χει κανέ­να σύστη­μα ασφα­λεί­ας σε λει­τουρ­γία την περί­ο­δο του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη, τη μεί­ω­ση του αριθ­μού των εργα­ζο­μέ­νων στον ΟΣΕ σε τρο­μα­κτι­κό βαθ­μό, στην εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας τους, στο πιο εύκο­λο ανθρώ­πι­νο λάθος και στη μη συντή­ρη­ση του δικτύου.

Τόνι­σε μάλι­στα πως τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα «επι­μέ­νουν απλά και μόνο στην 717 και όχι στις υπό­λοι­πες τρεις συμ­βά­σεις που ακό­μη δεν έχουν ολο­κλη­ρω­θεί από το 2007» αλλά και στο «πώς τοπο­θε­τή­θη­κε ο σταθ­μάρ­χης ή το ρου­σφέ­τι. Δηλα­δή με άλλο τρό­πο τι σας λένε; Ανθρώ­πι­νο λάθος, παραλ­λα­γή του ανθρώ­πι­νου λάθους».

«Γι’ αυτό το ΚΚΕ, αξιο­ποιώ­ντας την Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή, κατέ­λη­ξε και είναι το μονα­δι­κό κόμ­μα επί­ση­μα στο πόρι­σμά του που κατέ­λη­ξε σε συγκε­κρι­μέ­να κακουρ­γη­μα­τι­κά αδι­κή­μα­τα και άλλα που βαρύ­νουν πρώ­ην υπουρ­γούς αλλά και νυν, τον κ. Τρια­ντό­που­λο. Με το πόρι­σμά του επι­βε­βαιώ­νε­ται η βασι­κή αιτία, τα κέρ­δη τους είναι οι ζωές μας. Και σε αυτόν ακρι­βώς τον βωμό της κερ­δο­φο­ρί­ας τόσο το αστι­κό κρά­τος όσο και η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση θυσιά­ζει την ικα­νο­ποί­η­ση των ανθρώ­πι­νων ανα­γκών, θυσιά­ζει τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, αλλά και θυσιά­ζει την ανθρώ­πι­νη ζωή» και πρό­σθε­σε πως η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση συμ­με­τέ­χει στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις «για το μοί­ρα­σμα και το ξανα­μοί­ρα­σμα των αγο­ρών, για τον έλεγ­χο των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, για τα κέρ­δη» με τη χώρα μας να εμπλέ­κε­ται σε αυτόν τον σχε­δια­σμό στο πλαί­σιο της γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης της χώρας.

Έτσι, συνέ­χι­σε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, «εμείς λέμε καθα­ρά ότι καμία εμπι­στο­σύ­νη δεν πρέ­πει να δεί­ξει ο λαός και η νεο­λαία στο αστι­κό κρά­τος για­τί είναι πολύ ισχυ­ρό για να ικα­νο­ποιεί τις ανά­γκες και τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και είναι πολύ αδύ­να­μο για να προ­στα­τεύ­ει την ανθρώ­πι­νη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα του λαού.

Κανέ­να συμ­φέ­ρον, καμία εμπι­στο­σύ­νη δεν πρέ­πει να δεί­ξει στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα και στις προ­σπά­θειες ανα­πα­λαί­ω­σής του μέσω των διερ­γα­σιών που γίνο­νται στα διά­φο­ρα κομ­μά­τια της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ — Νέα Αρι­στε­ρά και άλλων, αλλά να στο­χεύ­σει με την πάλη του και τη δρά­ση του καθη­με­ρι­νά στον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, δηλα­δή στα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου και στο σύστη­μα που υπη­ρε­τεί αυτά τα συμ­φέ­ρο­ντα. Για­τί δεν υπάρ­χει διέ­ξο­δος εντός των τει­χών του συστή­μα­τος. Η διέ­ξο­δος, η πραγ­μα­τι­κή και ελπι­δο­φό­ρα, βρί­σκε­ται στην ανα­τρο­πή του».

Κατα­λή­γο­ντας ξεκα­θά­ρι­σε πως το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και «πρω­το­στα­τεί στην οργά­νω­ση της λαϊ­κής πάλης και στη συγκρό­τη­ση της κοι­νω­νι­κής συμ­μα­χί­ας, για να διευ­ρυν­θεί ακό­μη πιο απο­φα­σι­στι­κά το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής και των κομ­μά­των που την υπη­ρε­τούν, για ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ. Η μάχη των ευρω­ε­κλο­γών θα απο­τε­λέ­σει κρι­τή­ριο σε αυτήν την πορεία».

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο