Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Μέρος του «μεγάλου συμβιβασμού» η μερική επέκταση των χωρικών υδάτων

«Εμπνευ­στής και καθο­δη­γη­τής» της επέ­κτα­σης της Αιγια­λί­τι­δας Ζώνης στο Ιόνιο «είναι η αστι­κή τάξη και η στρα­τη­γι­κή της», τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, όπου συζη­τεί­ται το σχε­τι­κό νομο­σχέ­διο. Με αυτό τον τρό­πο απά­ντη­σε και στην κοκο­ρο­μα­χία της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστι­κών κομμάτων.

Στην αρχή της συνε­δρί­α­σης, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Νίκος Δέν­διας, προ­α­νήγ­γει­λε την επό­με­νη διευ­θέ­τη­ση, που θα είναι «η επέ­κτα­ση των χωρι­κών υδά­των στην Κρή­τη», η οποία σύμ­φω­να με τον ίδιο «περι­λαμ­βά­νει και το ανα­το­λι­κό κομ­μά­τι της Κρή­της», ενώ διέ­ψευ­σε ότι υπάρ­χει «διά­στα­ση δια­τυ­πώ­σε­ων» ανά­με­σα στον πρω­θυ­πουρ­γό και το ΥΠΕΞ.

Από την πλευ­ρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο ειση­γη­τής του, Γιώρ­γος Κατρού­γκα­λος, εκτί­μη­σε πως με τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση υπάρ­χει «κενό στρατηγικής».

Ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος ξεκα­θά­ρι­σε πως δεν υπάρ­χει κανέ­να κενό στρα­τη­γι­κής για­τί τα δύο κόμ­μα­τα έχουν την ίδια στρα­τη­γι­κή, δηλα­δή «την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των αμερ­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δί­ων, τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση της αστι­κής τάξης της χώρας μας και την κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής πολιτικής».

«Η κύρω­ση της μερι­κής επέ­κτα­σης στα 12 ν.μ. μόνο όσον αφο­ρά το Ιόνιο, σε συν­δυα­σμό με την επα­νέ­ναρ­ξη των διε­ρευ­νη­τι­κών επα­φών απο­τε­λεί ένα ακό­μη βήμα προ­ε­τοι­μα­σί­ας οδυ­νη­ρών συμ­βι­βα­σμών», οι οποί­οι «θα είναι σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας μας, σε βάρος του λαού, στο πλαί­σιο της συν­δια­χεί­ρι­σης στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσό­γειο, υπό την ομπρέ­λα των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών συμ­φε­ρό­ντων και των πολυ­ε­θνι­κών του πετρε­λαί­ου», πρό­σθε­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ.

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bd-%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%bd-%cf%80%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80%ce%af%cf%84/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο