Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Να διαγραφεί σημαντικό κομμάτι των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες

Οι τρά­πε­ζες είναι κερ­δο­σκο­πι­κά ιδρύ­μα­τα και συνε­πώς δεν μπο­ρούν να θεω­ρού­νται μέρος της λύσης των προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός, αλλά είναι μέρος του προ­βλή­μα­τος, ξεκα­θά­ρι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος μιλώ­ντας στην συνε­δρί­α­ση των Διαρ­κών Επι­τρο­πών Οικο­νο­μι­κών Υπο­θέ­σε­ων και Παρα­γω­γής και Εμπο­ρί­ου της Βου­λής, αφού προη­γή­θη­κε ενη­μέ­ρω­ση των μελών των Επι­τρο­πών από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών, Κ. Χατζη­δά­κη και του Προ­έ­δρου της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δας, Γ. Στουρ­νά­ρα, σχε­τι­κά με το Ταμείο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας (ΤΧΣ).

Όπως τόνι­σε ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος, οι τρά­πε­ζες κερ­δί­ζουν ακό­μα και από τα δάνεια που παρέ­χουν στον λαό, ενώ δεν κάνει εντύ­πω­ση η πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων που στη­ρί­ζουν τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, μέσω διά­φο­ρων ανα­πτυ­ξια­κών χρη­μα­το­δο­τι­κών προ­γραμ­μά­των, φορο­α­παλ­λα­γών για επεν­δύ­σεις και φυσι­κά μέσω των ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σε­ων των τρα­πε­ζών που έγι­ναν από όλες τις κυβερνήσεις.

Άλλω­στε, σημεί­ω­σε, με τις ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις δεν δια­σφα­λί­στη­καν οι κατα­θέ­σεις του κόσμου, αλλά η λει­τουρ­γία του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού συστή­μα­τος ως καρ­διά του καπι­τα­λι­στι­κού συστήματος.

Αντί­θε­τα, αυτό που διεκ­δι­κεί το ΚΚΕ είναι να πλη­ρώ­σει το μεγά­λο κεφά­λαιο. Δηλα­δή, αντί να κου­ρεύ­ο­νται τα δάνεια άνευ εξα­σφα­λί­σε­ων των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, πρέ­πει να δια­γρα­φεί ένα σημα­ντι­κό κομ­μά­τι των χρε­ών των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών προς τις τρά­πε­ζες, για να ανα­σά­νουν, για­τί για λόγους που δεν ευθύ­νο­νται, όπως οι περι­κο­πές μισθών και συντά­ξε­ων και οι φορο­ε­πι­δρο­μές, είναι υπερχρεωμένα.

Γι’ αυτό πρέ­πει να απαλ­λα­γούν από την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του δυσβά­στα­χτου ιδιω­τι­κού χρέ­ους, ιδιαί­τε­ρα προς τις τρά­πε­ζες αλλά και προς εφο­ρία και ασφα­λι­στι­κά ταμεία. Επί­σης, τόνι­σε ότι πρέ­πει να δοθούν στοι­χεία σχε­τι­κά με το ποια δάνεια επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων έχουν διαγραφεί.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο