Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Να δυναμώσει το ΚΚΕ για αποτελεσματικούς αγώνες όπως στην COSCO (VIDEO)

Να δυνα­μώ­σει το αντί­πα­λο δέος στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που είναι το ΚΚΕ και να μειω­θεί η δύνα­μη των κομ­μά­των που ασκούν δια­κυ­βέρ­νη­ση, τόνι­σε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Αχα­ΐ­ας του ΚΚΕ, μιλώ­ντας το πρωί της Τρί­της στο «ΑΝΤ1».

Σημεί­ω­σε πως στα­θε­ρές κυβερ­νή­σεις είχε η χώρα όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια και απο­τέ­λε­σαν ένα εργα­λείο για να επι­δει­νω­θεί περαι­τέ­ρω η θέση του λαού. Πρό­σθε­σε ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μπο­ρούν να συνερ­γα­στούν καθώς συμ­φω­νούν στα στρα­τη­γι­κά ζητή­μα­τα και για αυτό από κοι­νού ψήφι­σαν βασι­κά νομο­σχέ­δια όπως για το Ελλη­νι­κό, τα Ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας κλπ.

Όπως είπε η ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ θα συμ­βά­λει στην ανά­πτυ­ξη απο­τε­λε­σμα­τι­κών αγώ­νων όπως έγι­νε στην COSCO που οι εργα­ζό­με­νοι πέτυ­χαν Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας και μέτρα υγιει­νής και ασφάλειας.

Χαρα­κτή­ρι­σε κάλ­πι­κες τις προ­ε­κλο­γι­κές εξαγ­γε­λί­ες για τους μισθούς αφού δια­τη­ρεί­ται το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που ανα­πα­ρά­γει μια φτη­νή εργα­τι­κή δύνα­μη χωρίς δικαιώ­μα­τα. Ειδι­κά για τους νέους οι εξαγ­γε­λί­ες είναι προ­σβλη­τι­κές και επί­σης στέλ­νουν πελά­τες στις ασφα­λι­στι­κές εταιρείες.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο