Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Ο κίνδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα προέρχεται από τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ

Οι στρα­τιω­τι­κοί εξο­πλι­σμοί των φρε­γα­τών και των αερο­σκα­φών «Rafale» δεν εντάσ­σο­νται στην υπό­θε­ση της άμυ­νας και ασφά­λειας των συνό­ρων της χώρας, αλλά στη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση που εξυ­πη­ρε­τεί οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και συνε­πώς δεν έχει καμία σχέ­ση με πατριω­τι­σμό, τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής,

Γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση σημαί­νει, όπως σημεί­ω­σε, πώς από καλύ­τε­ρες θέσεις θα συμ­με­τέ­χει η ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη στο πλιά­τσι­κο των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών εις βάρος άλλων λαών της περιο­χής. Η αγο­ρά αυτών των οπλι­κών συστη­μά­των εμπλέ­κει τη χώρα όλο και περισ­σό­τε­ρο σε ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια στην περιο­χή. Άλλω­στε, όλες οι κυβερ­νή­σεις και όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα έχουν ψηφί­σει για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του ΝΑΤΟ στο πλαί­σιο της περι­κύ­κλω­σης της Ρωσί­ας και της αντι­με­τώ­πι­σης της Κίνας ως βασι­κού αντιπάλου.

Με ευθύ­νη όλων των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων συμ­με­τέ­χουν Ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις σε απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, οι οποί­ες δεν προ­α­σπί­ζουν τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, αλλά τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και συμ­φέ­ρο­ντα επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Και συμπλή­ρω­σε ότι η γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση περ­νά μέσα από την ανα­βάθ­μι­ση των σχέ­σε­ων με τις ΗΠΑ, που ξεκί­νη­σε επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και μετα­τρέ­πει την Ελλά­δα σε αμε­ρι­κα­νι­κή βάση, ανα­φέ­ρο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά τη Σού­δα, την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για την απο­βί­βα­ση και μετά­βα­ση αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τευ­μά­των στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, τον Άρα­ξο, τη Λάρι­σα και το Στε­φα­νο­βί­κειο. Όπως σημεί­ω­σε, η μετα­τρο­πή της χώρας σε ορμη­τή­ριο την κάνει και έδα­φος προ­σέλ­κυ­σης αντιποίνων.

Επί­σης, ο Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λος τόνι­σε ότι η επι­θε­τι­κό­τη­τα της ελλη­νι­κής άρχου­σας τάξης απο­τε­λεί παρά­γο­ντα της όξυν­σης της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας στην περιο­χή με την ΕΕ και τις ΗΠΑ να μην απο­τε­λούν παρά­γο­ντα υπε­ρά­σπι­σης των συνό­ρων, αλλά παρά­γο­ντα αλλα­γών. Συνε­πώς, ο κίν­δυ­νος για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα προ­έρ­χε­ται από τη συμ­με­το­χή της χώρας στο ΝΑΤΟ.
Ακό­μα, υπο­γράμ­μι­σε ότι μιλά­με για πανά­κρι­βα οπλι­κά συστή­μα­τα, την ώρα που η κυβέρ­νη­ση κου­νά το δάχτυ­λο σε αγρό­τες και εργα­ζό­με­νους που δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την ακρίβεια.

Τέλος, επι­σή­μα­νε ότι ο πραγ­μα­τι­κός πατριω­τι­σμός μπο­ρεί να υπη­ρε­τη­θεί μόνο με τον απε­γκλω­βι­σμό της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργανισμούς.

Γ. Μαρί­νος (ΚΚΕ): Καμία εμπλο­κή της χώρας στο ουκρα­νι­κό μέτω­πο, κανέ­νας Έλλη­νας στρα­τιώ­της εκτός συνόρων

Θ. Παφί­λης: Κάθε φορά που ο λαός πλη­ρώ­νει αστρο­νο­μι­κά ποσά για εξο­πλι­σμούς ακού­με τα ίδια επιχειρήματα

 
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο