Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Ο λαϊκός παράγοντας θα αποτελέσει τη θρυαλλίδα ώστε όλες οι προσπάθειες συγκάλυψης και κουκουλώματος να μην έχουν αποτέλεσμα

«Η Εξε­τα­στι­κή ανέ­δει­ξε συγκε­κρι­μέ­να και χρή­σι­μα στοι­χεία που ανα­δει­κνύ­ουν πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύ­νες υπουρ­γών» ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων, μιλώ­ντας στην ΕΡΤ1, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος.

«Θεω­ρού­με ότι υπάρ­χει συγκά­λυ­ψη» τόνι­σε και πρό­σθε­σε πως δεν δικαιο­λο­γεί­ται το βίαιο κλεί­σι­μο λει­τουρ­γιών της Εξε­τα­στι­κής πριν έρθει η δικο­γρα­φία και πριν εξε­τα­στούν μια σει­ρά μάρ­τυ­ρες που θα μπο­ρού­σαν να φωτί­σουν πλευ­ρές που δεν είχα­με εξε­τά­σει, την έκρη­ξη και το «μπά­ζω­μα», αλλοί­ω­ση του χώρου όπου έγι­νε το έγκλη­μα. Σημεί­ω­σε ότι η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία απο­φά­σι­σε να μην προ­χω­ρή­σει παρά τις αρχι­κές δια­βε­βαιώ­σεις του προ­ε­δρεί­ου για κλή­ση νέων μαρτύρων.

Επι­σή­μα­νε πως οι λει­τουρ­γί­ες της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής και της Δικαιο­σύ­νης είναι συμπλη­ρω­μα­τι­κές καθώς «σε πάρα πολ­λές περι­πτώ­σεις η λει­τουρ­γία της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής συνέ­βα­λε και βοή­θη­σε ή πίε­σε τη Δικαιο­σύ­νη να ασχο­λη­θεί και με άλλα ζητή­μα­τα ή και με άλλους μάρ­τυ­ρες. Αυτή η συμπλη­ρω­μα­τι­κό­τη­τα θα έπρε­πε να συνε­χι­στεί ώστε να δού­με το βού­λευ­μα του εφέ­τη και ταυ­τό­χρο­να να κατα­λή­ξουν τα κόμ­μα­τα και στα πορί­σμα­τα που θα βγά­ζα­νε μπρο­στά σε αυτό το θέμα». Άλλω­στε, είπε, δεν είναι τυχαίο ότι μετά την Εξε­τα­στι­κή η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου ζήτη­σε να μπει πραγ­μα­το­γνώ­μο­νας για να διε­ρευ­νη­θεί η υπό­θε­ση της έκρη­ξης και της συγκά­λυ­ψης του χώρου.

Τόνι­σε πως το ΚΚΕ ζήτη­σε την εξέ­τα­ση νέων μαρ­τύ­ρων στην Επι­τρο­πή ενώ επέρ­ρι­ψε τις ευθύ­νες, εκτός από την κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό για­τί ζήτη­σε μία απλή παρά­τα­ση στην προ­θε­σμία κατά­θε­σης του πορί­σμα­τος, αλλά και για­τί δεν διώ­κε­ται ο πρώ­ην υπουρ­γός Κ. Καρα­μαν­λής, αφού μαζί με το ΠΑΣΟΚ απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­ση του ΚΚΕ για κατάρ­γη­ση της διά­τα­ξης περί ευθύ­νης υπουρ­γών στη συνταγ­μα­τι­κή αναθεώρηση.

«Το να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη είναι αίτη­μα του ίδιου του κόσμου, των θυμά­των και όλων όσοι δια­δή­λω­σαν για να μην επα­να­λη­φθεί το έγκλη­μα αυτό. Ο λαϊ­κός παρά­γο­ντας θα απο­τε­λέ­σει τη θρυαλ­λί­δα ώστε όλες οι προ­σπά­θειες συγκά­λυ­ψης και κου­κου­λώ­μα­τος να μην έχουν απο­τέ­λε­σμα» κατέληξε.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο