Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Ο λαός να μην περιμένει «σωτήρες» που αναδιανέμουν τη φτώχεια

«Ο λαός να μην περι­μέ­νει “σωτή­ρες” οι οποί­οι το μόνο που κάνουν είναι να ανα­δια­νέ­μουν τη φτώ­χεια και ν’ αυξά­νουν τις κοι­νω­νι­κές ανι­σό­τη­τες», τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας σήμε­ρα στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «ΑΝΤ1».

Όπως ανέ­φε­ρε, «η κοι­νή συνι­στα­μέ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων είναι πως έλα­βαν και έκτα­κτα και μόνι­μα αντι­λαϊ­κά μέτρα, τσα­κί­ζο­ντας τα λαϊ­κά εισο­δή­μα­τα και τώρα έρχο­νται να δώσουν επι­δό­μα­τα που είναι προ­σω­ρι­νά, πολύ λίγα και δεν καλύ­πτουν τις απώ­λειες». «Τα μέτρα της κυβέρ­νη­σης δεν αντι­με­τω­πί­ζουν τις αιτί­ες της ακρί­βειας, η οποία θα συνε­χι­στεί και το 2023», πρό­σθε­σε και υπο­γράμ­μι­σε ότι «είτε σε κρί­ση είτε σε ανά­πτυ­ξη, όπως είμα­στε τώρα, πάντα την πλη­ρώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά στρώματα».

Ο κ. Καρα­θα­να­σό­που­λος σημεί­ω­σε πως ο λαός «πρέ­πει να βάλει στο στό­χα­στρο τους πραγ­μα­τι­κούς υπαί­τιους της ακρί­βειας, δηλα­δή την πολι­τι­κή που εφάρ­μο­σαν τα προη­γού­με­να χρό­νια όλες οι κυβερ­νή­σεις και συνί­στα­νται στην απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ενέρ­γειας, στην “πρά­σι­νη μετά­βα­ση”, τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τον πόλε­μο, το τσά­κι­σμα των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των για φθη­νή εργα­τι­κή δύνα­μη που εξυ­πη­ρε­τεί το κεφά­λαιο και τη φοροεπιδρομή».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο