Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας για φθηνή ενέργεια στον λαό

«Σχε­δια­σμέ­νη αξιο­ποί­η­ση όλων των ενερ­γεια­κών πηγών της χώρας για φτη­νή ενέρ­γεια στον λαό είναι η λύση και όχι η εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων ΗΠΑ και των εφο­πλι­στών με τη μετα­φο­ρά του πανά­κρι­βου αμε­ρι­κα­νι­κού LNG», τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, σε σημε­ρι­νή παρέμ­βα­σή του στην ΕΡΤnews.

Ο ίδιος σημεί­ω­σε πως «πρέ­πει να απε­μπλα­κεί η χώρα από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση και να απο­συρ­θεί από τις κυρώ­σεις της ΕΕ προς τη Ρωσία. Να αξιο­ποι­η­θεί ο εγχώ­ριος λιγνί­της χωρίς τα τέλη ρύπων που επέ­βα­λε η ΕΕ και να καταρ­γη­θούν οι έμμε­σοι φόροι που επι­βα­ρύ­νουν την ενέρ­γεια καθώς και το Χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέργειας».

«Είναι ανά­γκη ο λαός μας να συγκρου­στεί με την πολι­τι­κή της ΕΕ και τους σχε­δια­σμούς που εξυ­πη­ρε­τούν τις ανά­γκες του μεγά­λου κεφα­λαί­ου για να μπο­ρέ­σει να βρει ανα­κού­φι­ση, αλλά πάνω απ’ όλα ν’ ανοί­ξει τον δρό­μο για μια δια­φο­ρε­τι­κή εξέ­λι­ξη στην οικο­νο­μία και στην κοι­νω­νία όπου στο επί­κε­ντρο θα είναι οι ανθρώ­πι­νες ανά­γκες και όχι τα κέρ­δη των καπι­τα­λι­στών», υπο­γράμ­μι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ.

Επί­σης, ο κ. Καρα­θα­να­σό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε στην πρό­σφα­τη στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση της Τουρ­κί­ας «Γαλά­ζια Πατρί­δα 2022», που «υπό το βλέμ­μα των ΗΠΑ είχε σενά­ρια από­βα­σης σε νησί για να δεί­ξει ποιοι είναι οι τοπο­τη­ρη­τές του αναθεωρητισμού».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο