Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Καραθανασόπουλος: Το κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργήθηκε από το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, έγινε κουρελόχαρτο

«Πολύ γρή­γο­ρα έκα­τσε ο κουρ­νια­χτός που σηκώ­σα­τε για την πολύ μεγά­λη επι­τυ­χία του πρω­θυ­πουρ­γού στο ταξί­δι του στις ΗΠΑ» ανέ­φε­ρε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, σχο­λιά­ζο­ντας τα θέμα­τα της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, μιλώ­ντας στην ολο­μέ­λεια της Βου­λής για το σχέ­διο νόμου για τα κίνη­τρα συγ­χω­νεύ­σε­ων επιχειρήσεων.

Ο κ. Καρα­θα­να­σό­που­λος είπε πως επι­βε­βαιώ­θη­κε ότι «το ανα­το­λί­τι­κο παζά­ρι που κάνουν οι Αμε­ρι­κα­νοί, το ΝΑΤΟ και η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση με την Τουρ­κία, απο­τε­λεί και τον τρο­φο­δό­τη λογα­ρια­σμό για την εκδή­λω­ση τέτοιων νέων προ­κλη­τι­κών ενερ­γειών που έκα­νε η Τουρ­κία, και η αμφι­σβή­τη­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας με τις πτή­σεις πάνω από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη των τουρ­κι­κών αερο­σκα­φών». Οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις, τόνι­σε, «επι­βε­βαιώ­νουν ότι οι ιμπε­ρια­λι­στές δεν γίνο­νται φίλοι, ακό­μη και αν τους δώσεις όλα όσα απαι­τούν, ούτε και βεβαί­ως έχουν καμία αξία τα διά­φο­ρα ανταλ­λάγ­μα­τα, αλλά και οι δεσμεύ­σεις που μπο­ρούν να κάνουν, όπως ζητούν του­λά­χι­στον τα άλλα κόμ­μα­τα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ». Αυτό άλλω­στε, φάνη­κε και από τις τοπο­θε­τή­σεις τους σε σχέ­ση, τόσο με τις προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις Ερντο­γάν, όσο και με τις υπερ­πτή­σεις των τουρ­κι­κών αερο­πλά­νων πάνω από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, πρό­σθε­σε ο βουλευτής.

«Τι ισχυ­ρί­στη­κε το Αμε­ρι­κα­νι­κό State Department; Όχι μόνο δεν κατα­δί­κα­σε τις τουρ­κι­κές παρα­βιά­σεις, αλλά αντί­θε­τα έκα­νε λόγο για δια­φω­νί­ες στα όρια του ενα­έ­ριου χώρου, που θα πρέ­πει να επι­λυ­θούν με συζή­τη­ση» συνέ­χι­σε ο κ. Καρα­θα­να­σό­που­λος. Δηλα­δή, σχο­λί­α­σε, το ότι τα τουρ­κι­κά αερο­σκά­φη έφτα­σαν στα δυό­μι­σι χιλιό­με­τρα, είναι ζήτη­μα ερμη­νεί­ας του ενα­έ­ριου χώρου που θα λυθεί μέσα από συζή­τη­ση και διά­λο­γο της Ελλά­δας με την Τουρ­κία. Και η εκπρό­σω­πος της Επι­τρο­πής της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης Ντά­να Σπί­ναν δήλω­σε πως «σε γενι­κές γραμ­μές προ­ω­θού­με και ενθαρ­ρύ­νου­με την καλή συνερ­γα­σία μετα­ξύ των ηγε­τών και ειδι­κό­τε­ρα μετα­ξύ της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας και ελπί­ζου­με ότι το θετι­κό κλί­μα θα επα­νέλ­θει και θα αντι­κα­το­πτρι­στεί σε δηλώ­σεις και δρά­σεις στην περιοχή».

«Να, πόσο πολύ υπο­στη­ρί­ζουν οι σύμ­μα­χοί μας ιμπε­ρια­λι­στές τα ζητή­μα­τα που αφο­ρούν την προ­ά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας!» παρα­τή­ρη­σε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, προ­έ­βλε­ψε ότι το ίδιο πολύ γρή­γο­ρα «θα καθί­σει και ο κουρ­νια­χτός που σηκώ­νει και ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, για την έξο­δο της χώρας μας από την ενι­σχυ­μέ­νη επο­πτεία», όταν αυτή την έξο­δο από την ενι­σχυ­μέ­νη επο­πτεία τη συνο­δεύ­ει μια σει­ρά από δεσμεύ­σεις που προ­βλέ­πο­νται στο Μεσο­πρό­θε­σμο Πρό­γραμ­μα Σταθερότητας.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο