Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Μαδούρο: Καταγγέλλει συνωμοσία ΗΠΑ-Κολομβίας με στόχο τη δολοφονία του

Τον σύμ­βου­λο εθνι­κής ασφα­λεί­ας του προ­έ­δρου των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλ­τον, έδει­ξε ως “εγκέ­φα­λο” σχε­δια­σμών με στό­χο την φυσι­κή του εξό­ντω­ση ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο, μιλώ­ντας την Τετάρ­τη σε συνέ­ντευ­ξη τύπου. 

“Ο Τζον Μπόλ­τον ηγεί­ται σχε­δί­ου για την εξα­πό­λυ­ση βίας και οργά­νω­σης πρα­ξι­κο­πή­μα­τος ώστε να εγκα­τα­στα­θεί μια μετα­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση. Ο Μπόλ­τον ετοι­μά­ζει σχέ­διο για τη δολο­φο­νία μου. Εκπαι­δεύ­ει μισθο­φό­ρους και παρα­στρα­τιω­τι­κούς, σε διά­φο­ρες τοπο­θε­σί­ες, σε συνερ­γα­σία με την Κολομ­βία της οποί­ας ο πρό­ε­δρος Ιβάν Ντού­κε είναι συνερ­γός στο σχέ­διο” σημεί­ω­σε ο πρό­ε­δρος της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενεζουέλας.

Σύμ­φω­να με το Καρά­κας, στο Σαντα­ντέρ της Κολομ­βί­ας, στα σύνο­ρα με τη Βενε­ζου­έ­λα, εκπαι­δεύ­ο­νται 734 μισθο­φό­ροι Κολομ­βια­νοί και Βενε­ζου­ε­λά­νοι της ομά­δας G‑8, με σκο­πό να εκτε­λέ­σουν το σχέ­διο απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης της Βενε­ζου­έ­λας και δολο­φο­νί­ας του Μαδούρο. 

Στοι­χεία που απο­δει­κνύ­ουν την συνω­μο­σία ΗΠΑ-Κολομ­βί­ας παρου­σί­α­σε και ο υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας Χόρ­χε Αρε­ά­ζα ενη­με­ρώ­νο­ντας τον Τύπο και ξένους διπλω­μά­τες, προει­δο­ποιώ­ντας ταυ­τό­χρο­να ότι η χώρα του θα υπε­ρα­σπι­στεί την εδα­φι­κή της ακε­ραιό­τη­τα και ανε­ξαρ­τη­σία σε περί­πτω­ση επίθεσης. 

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι τις προη­γού­με­νες μέρες είχαν προη­γη­θεί κοι­νές ρωσο-βενε­ζου­ε­λά­νι­κες στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις κοντά στην πρω­τεύ­ου­σα Καρά­κας, που προ­κά­λε­σαν αντι­δρά­σεις τόσο εκ  μέρους της Ουά­σινγ­κτον, όσο και της κυβέρ­νη­σης της Κολομβίας. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο