Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Μηταράκης: «Παγώνουν» για μια εβδομάδα οι επιτάξεις εκτάσεων στα νησιά

Το “πάγω­μα” της επί­τα­ξης εκτά­σε­ων στα νησιά για τη δημιουρ­γία των κλει­στών κέντρων για μια εβδο­μά­δα, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύ­λου Νότης Μητα­ρά­κης, σε συνέ­ντευ­ξή του στην ΕΡΤ.

Η κίνη­ση αυτή γίνε­ται, προ­κει­μέ­νου να συνε­χι­στεί ο διά­λο­γος με την αυτο­διοί­κη­ση και τις τοπι­κές κοινωνίες.

Μάλι­στα, ανέ­φε­ρε ότι πρό­τει­νε στον περι­φε­ρειάρ­χη Βορεί­ου Αιγαί­ου Κώστα Μου­τζού­ρη να συνα­ντη­θούν την Παρα­σκευή ή το Σάβ­βα­το όταν επι­στρέ­ψει από το Βερο­λί­νο και ο κ. Μου­τζού­ρης από τις Βρυ­ξέλ­λες ώστε να μην καθυ­στε­ρή­σει η δια­δι­κα­σία του διαλόγου.

«Όσο διαρ­κεί η επί­τα­ξη δεν κάνου­με κανέ­να διά­λο­γο… Θα κάνου­με διά­λο­γο από μηδε­νι­κή βάση για­τί μπο­ρού­με να βρού­με μια πιο έξυ­πνη λύση» δήλω­σε στον ΑΝΤ1 ο περι­φε­ρειάρ­χης Βορεί­ου Αιγαίου.

Ο υπουρ­γός Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής τόνι­σε ακό­μη ότι η επί­τα­ξη δεν είναι τίπο­τε άλλο από μια ενοι­κί­α­ση των συγκε­κρι­μέ­νων χώρων για τρία χρό­νια. Τόνι­σε επί­σης ότι δεσμεύ­ε­ται ότι θα κλεί­σουν οι σημε­ρι­νές δομές και δε θα λει­τουρ­γούν δύο δομές σε κάθε νησί.

Να σημειω­θεί ότι η ανα­κοί­νω­ση του μέτρου της επί­τα­ξης εκτά­σε­ων για τη δημιουρ­γία κλει­στών δομών στα νησιά, προ­κά­λε­σε σάλο αντι­δρά­σε­ων στους νησιώ­τες, με τις αντι­δρά­σεις σε Χίο και Λέσβο τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες να είναι ιδιαί­τε­ρα έντονες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο