Ν. Παπαναστάσης: Η κυβέρνηση νομοθετεί την υπαγωγή Ελλήνων στρατιωτικών στο οργανόγραμμα του αμερικανικού στρατού

Η κυβέρ­νη­ση με τις δύο κατά­πτυ­στες συμ­φω­νί­ες, «τοπο­θε­τεί Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κούς με μετά­θε­ση σε μονά­δες του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού με Αμε­ρι­κα­νούς διοι­κη­τές και υπα­γό­με­νους άμε­σα στις εντο­λές της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης. Αυτό επι­σή­μα­νε ο Νίκος Παπα­να­στά­σης, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής όπου έχουν έρθει προς ψήφι­ση σήμε­ρα οι συμ­φω­νί­ες Ελλά­δας — ΗΠΑ που προ­βλέ­πουν την … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ν. Παπα­να­στά­σης: Η κυβέρ­νη­ση νομο­θε­τεί την υπα­γω­γή Ελλή­νων στρα­τιω­τι­κών στο οργα­νό­γραμ­μα του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού.