Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Παπαναστάσης (ΚΚΕ): Πληρώνουμε οπλικά συστήματα που εξυπηρετούν το ΝΑΤΟ και όχι την υπεράσπιση των συνόρων

Οι εργα­ζό­με­νοι της χώρας καλού­νται ακό­μα μια φορά να πλη­ρώ­σουν για οπλι­κά συστή­μα­τα που θα χρη­σι­μο­ποιού­νται για επι­χει­ρή­σεις στην περιο­χή του Σαχέλ στην Αφρι­κή και για την περαι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξη της νοτια­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ και όχι για την υπε­ρά­σπι­ση των συνό­ρων και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλά­δας, τόνι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Νίκος Παπα­να­στά­σης, μιλώ­ντας στην Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής, σχε­τι­κά με τη σύμ­βα­ση αγο­ράς νέων οπλι­κών συστη­μά­των, μετα­ξύ άλλων, φρε­γα­τών Μπε­λα­ρά και μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών Ραφάλ.

Σημεί­ω­σε ότι παρά τις επι­μέ­ρους δια­φο­ρές επί της ουσί­ας συμ­φω­νούν όλα τα άλλα κόμ­μα­τα στην πολι­τι­κή αυτή, ενώ παρου­σί­α­σε στοι­χεία σύμ­φω­να με τα οποία από το 1974 μέχρι σήμε­ρα έχουν δοθεί υπέ­ρο­γκα ποσά από τα χρή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού για αγο­ρά όπλων από ΗΠΑ, Γερ­μα­νία και Γαλλία.

Ακό­μα απά­ντη­σε στο αφή­γη­μα της λεγό­με­νης «εθνι­κής ομο­ψυ­χί­ας» το οποίο το χρη­σι­μο­ποιεί η αστι­κή τάξη της χώρας και τα κόμ­μα­τά της για να συστρα­τεύ­σουν το λαό κάτω από τα δικά της συμφέροντα.

Σχε­τι­κά με τις άλλες δια­τά­ξεις του νομο­σχε­δί­ου, τόνι­σε ότι το ΚΚΕ θα δηλώ­σει «παρών» μόνο για την προ­μή­θεια τορ­πί­λων και θα κατα­ψη­φί­σει όλες τις υπόλοιπες.

Επί­σης, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ ανα­φέρ­θη­κε στη δολο­φο­νία δύο Ελλή­νων ομο­γε­νών σήμε­ρα στην Ουκρα­νία από στρα­τιώ­τες της χώρας και κάλε­σε τις κυβερ­νή­σεις των δύο χωρών να διε­ρευ­νή­σουν τις συν­θή­κες του γεγο­νό­τος. Ταυ­τό­χρο­να, επε­σή­μα­νε τις επι­κιν­δυ­νό­τη­τα των εξε­λί­ξε­ων στην περιο­χή, καθώς και τις ευθύ­νες της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης που έχει μετα­τρέ­ψει τη χώρα σε επι­θε­τι­κή βάση του ΝΑΤΟ.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο