Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Σοφιανός: Η επιλογή του «κανένας από τους δύο» πρέπει να πάρει στις εκλογές ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά

«Το ΚΚΕ λέει ότι αυτό που κρί­νε­ται στις εκλο­γές είναι πόσο δύνα­μη θα έχει η αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι σε μια κυβέρ­νη­ση που δυστυ­χώς θα είναι αντι­λαϊ­κή, είτε με τη μία είτε με την άλλη εκδο­χή», τόνι­σε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώ­ντας το βρά­δυ της Πέμ­πτης στον τ/σ «ONE», σημειώ­νο­ντας ότι το ΚΚΕ λέει καθα­ρά ότι σε αυτές τις εκλο­γές «η επι­λο­γή όλου αυτού του κόσμου που από την ίδια του την πεί­ρα λέει “κανέ­νας από τους δύο” να πάρει ριζο­σπα­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, που θα αμφι­σβη­τή­σει μια κυβέρ­νη­ση που θα μας προκύψει».

Ανα­φε­ρό­με­νος στις εξε­λί­ξεις με την επι­θε­τι­κό­τη­τα και τις απει­λές της Τουρ­κί­ας κατά της Ελλά­δας, ο Ν. Σοφια­νός υπο­γράμ­μι­σε ότι «δεν είναι θέμα Ερντο­γάν, καθώς όλο το πολι­τι­κό σύστη­μα της Τουρ­κί­ας, πλην του ΚΚ Τουρ­κί­ας, υιο­θε­τεί τις διεκ­δι­κή­σεις σε βάρος κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των και κυριαρ­χί­ας για­τί τα νησιά είναι κυριαρχία».

«Είναι», πρό­σθε­σε στη συνέ­χεια, «ποιο­τι­κό βήμα κλι­μά­κω­σης από τα Ίμια και το “ευχα­ρι­στώ” στους Αμε­ρι­κά­νους, από τη Συν­θή­κη της Μαδρί­της που ανα­γνώ­ρι­σε η Ελλά­δα δικαιώ­μα­τα της Τουρ­κί­ας στο Αιγαίο και φυσι­κά αυτά δεν είναι είναι έξω και πέρα από το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύνο­ρα στο Αιγαίο, καθώς έχει ενιαίο επι­χει­ρη­σια­κό χώρο».

Σχε­τι­κά με το ζήτη­μα των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να, ο Ν. Σοφια­νός, αφού σημεί­ω­σε ότι «θα δού­με τι θα γίνει στη συνέ­χεια με το θέμα», επι­σή­μα­νε ότι «είναι δεδο­μέ­νη η απαί­τη­ση, η διεκ­δί­κη­ση για την επι­στρο­φή των μαρ­μά­ρων του Παρθενώνα».

Προ­σέ­θε­σε πως «είναι δεδο­μέ­νο ότι μιλά­με για ένα συνο­λι­κό­τε­ρο πρό­βλη­μα, που έχει και άλλες δια­στά­σεις όπως κλο­πές αιγυ­πτια­κών θησαυ­ρών, κλο­πές Μεσο­πο­τα­μί­ας και θεω­ρού­με ότι σε αυτό το πλαί­σιο θα είναι και συμ­βο­λή η διεκ­δί­κη­ση και η επι­στρο­φή των μαρ­μά­ρων του Παρ­θε­νώ­να σε μια συνο­λι­κό­τε­ρη κατά­στα­ση που υπάρχει».

Ανα­φο­ρι­κά με την αστυ­νο­μι­κή βία και την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα, ο Ν. Σοφια­νός έκα­νε λόγο «για κατάρ­γη­ση των κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών της Αστυ­νο­μί­ας εδώ και τώρα.». Όπως επι­σή­μα­νε, «δεν ασχο­λού­νται με το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα, αλλά με τον “εχθρό λαό”, όταν διεκ­δι­κεί, όταν παλεύ­ει, όταν προ­σπα­θεί να βρει το δίκιο του».

«Να τους καταρ­γή­σουν και να τους κατευ­θύ­νουν στο οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα», κατέ­λη­ξε στην παρέμ­βα­σή του ο Ν. Σοφιανός.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο