Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Σοφιανός: Καμία αναμονή στην επίθεση που δέχεται ο λαός, το μήνυμα της απεργίας στις 9 Νοέμβρη

Καμία ανα­μο­νή στην επί­θε­ση που δέχε­ται ο λαός μας, τόνι­σε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώ­ντας σήμε­ρα στον ρ/σ Real Fm.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι η απερ­γία στις 9 Νοεμ­βρί­ου «πρέ­πει να στεί­λει ένα μήνυ­μα και στη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση και στις κυβερ­νή­σεις που “ψήνο­νται”, οι οποί­ες στο πλαί­σιο των δεσμεύ­σε­ων σε ΕΕ-ΝΑΤΟ έχουν κάνει πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα το ρεύ­μα και έχουν δημιουρ­γή­σει όλο αυτό το πλαί­σιο των συνε­πειών από τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στον πόλεμο».

«Ένας οργα­νω­μέ­νος και απο­φα­σι­σμέ­νος λαός να συγκρου­στεί με τις συμπλη­γά­δες που μας έχουν οδη­γή­σει εδώ» τόνι­σε χαρακτηριστικά.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή για τις υπο­κλο­πές, επι­σή­μα­νε πως η ΝΔ και τα άλλα κόμ­μα­τα με τους εκπρο­σώ­πους τους στην Επι­τρο­πή «προ­σπά­θη­σαν να μπει εντε­λώς στην άκρη η σοβα­ρή καταγ­γε­λία των συνε­χό­με­νων υπο­κλο­πών του τηλε­φω­νι­κού κέντρου της ΚΕ του ΚΚΕ» και κατήγ­γει­λε το «άθλιο θεσμι­κό πλαί­σιο το οποίο δίνει τη δυνα­τό­τη­τα όλοι να παρακολουθούνται».

Σχε­τι­κά με την ακρί­βεια, ο Ν. Σοφια­νός είπε ότι «είναι γελοία αυτά που ακού­γο­νται για μέτρα που δήθεν θα υπε­ρα­σπί­σουν το λαϊ­κό εισό­δη­μα το οποίο έχει τσακιστεί».

Ερω­τη­θείς, σχε­τι­κά, υπο­γράμ­μι­σε ότι το ΚΚΕ «δεν θα είναι σε κανέ­να σενά­ριο μετε­κλο­γι­κών συνερ­γα­σιών», σημειώ­νο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Πόσο καθα­ρά να το πού­με αυτό για να στα­μα­τή­σουν οι σενα­ριο­λο­γί­ες που μπλέ­κουν το ΚΚΕ σε μια κυβέρ­νη­ση νέας ληστεί­ας η οποία θα προ­κύ­ψει είτε με το συν­δυα­σμό του πρώ­του με το δεύ­τε­ρο, είτε και με κυβέρ­νη­ση “κοι­νής σωτη­ρί­ας” για­τί κι αυτό “παί­ζε­ται”».

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο