Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Σοφιανός (ΚΚΕ): Απαράδεκτη η ποινική μεταχείριση της πολιτικής ανάρτησης Πολάκη (VIDEO)

Απα­ρά­δε­κτη η ανάρ­τη­ση Πολά­κη, απα­ρά­δε­κτη και η ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση μιας πολι­τι­κής ανάρ­τη­σης, τόνι­σε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώ­ντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης.

Σημεί­ω­σε πως η ανάρ­τη­ση είναι απα­ρά­δε­κτη ως προς το περιε­χό­με­νο και τη μορ­φή και πρό­σθε­σε ότι είναι αστείο να θεω­ρού­νται βαθύ κρά­τος κάποιοι δημο­σιο­γρά­φοι και δικα­στές και όχι όσοι έχουν τα «κλει­διά» της οικο­νο­μί­ας. Πρό­σθε­σε ότι αυτό το βαθύ κρά­τος το χαϊ­δεύ­ει, ενώ δεν λέει τίπο­τα για τα Χανιά που έγι­νε για τους Αμε­ρι­κα­νούς «μπά­τε, αλέ­στε». Επί­σης σημεί­ω­σε ότι είναι απα­ρά­δε­κτη η ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση της πολι­τι­κής ανάρ­τη­σης διό­τι δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται έτσι μια αντι­πα­ρά­θε­ση που έχει σκο­πό να κρύ­ψει τις μεγά­λες συμ­φω­νί­ες που υπάρχουν.

Ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τον μαζεύ­ει τον Πολά­κη διό­τι στους σχε­δια­σμούς του οι πολα­κειά­δες και οι πολα­κι­σμοί τον ενοχλούν.

Υπο­γράμ­μι­σε πως ο Άρειος Πάγος απο­φά­σι­σε να βγουν σε πλει­στη­ρια­σμό 700.000 πρώ­τες κατοι­κί­ες με βάση τη νομο­θε­σία που θέσπι­σαν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, πως ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφι­σε το 50% των νομο­σχε­δί­ων Μητσο­τά­κη και από κοι­νού ψήφι­σαν υπέρ της διεύ­ρεν­σης του ΝΑΤΟ. Πρό­σθε­σε ότι η Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας θα επι­σκε­φθεί τη Μολ­δα­βία που θα είναι το επό­με­νο επει­σό­διο του πολέ­μου που έχουν μπλέ­ξει τη χώρα μας.

Όπως είπε, με την ανάρ­τη­ση Πολά­κη γίνε­ται προ­σπά­θεια να μετα­το­πι­στεί η συζή­τη­ση από το κύριο που είναι ποια πολι­τι­κή τελειώ­νει τον μισθό στις 15 μέρες, ποια πολι­τι­κή παίρ­νει τα σπί­τια του κόσμου και ποια πολι­τι­κή μας στέλ­νει το πολε­μι­κό μακελειό.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο