Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Σοφιανός (ΚΚΕ): Η κατάργηση του ΦΠΑ η μόνη ανάσα στο λεηλατημένο λαϊκό εισόδημα (VIDEO)

Ο λαός πλη­ρώ­νει το 95% των φόρων και μόλις 5% το κεφά­λαιο με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων, τόνι­σε ο Νίκος Σοφια­νός μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ μιλώ­ντας το βρά­δυ της Κυρια­κής στην ΕΡΤ. Για αυτό χρειά­ζε­ται μια μαχη­τι­κή και αξιό­πι­στη αντι­πο­λί­τευ­ση, ένα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ για να ρηγ­μα­τώ­σου­με τον αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό, σημείωσε. 

Σχο­λιά­ζο­ντας την αντι­πα­ρά­θε­ση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τα φορο­λο­γι­κά υπο­γράμ­μι­σε ότι έφε­ραν και δια­τή­ρη­σαν τον ΕΝΦΙΑ, μονι­μο­ποί­η­σαν τους ειδι­κούς φόρους κατα­νά­λω­σης στα ενερ­γεια­κά προ­ϊ­ό­ντα, ψήφι­σαν τους κανο­νι­σμούς της ΕΕ για «πρά­σι­να» χαρά­τσια σε εισι­τή­ρια, αυτο­κί­νη­τα και κατοι­κί­ες που θα επι­βα­ρύ­νουν το λαό, ενώ αντί­θε­τα κρά­τη­σαν το αφο­ρο­λό­γη­το των εφο­πλι­στών, μεί­ω­σαν τη φορο­λο­γία στα μερί­σμα­τα από το 15%, στο 10% και έπει­τα στο 5%.

Η κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα λαϊ­κά είδη κατα­νά­λω­σης, που προ­τεί­νει το ΚΚΕ, είναι το μόνο μέτρο ανά­σα σε ένα λεη­λα­τη­μέ­νο εισό­δη­μα που δεν φτά­νει έως το τέλος του μήνα, σημεί­ω­σε ο Νίκος Σοφια­νός, ενώ για τους πλει­στη­ρια­σμούς υπο­γράμ­μι­σε ότι η απά­ντη­ση είναι αυτό που γίνε­ται σε κάθε γωνιά της χώρας με την απο­τρο­πή δεκά­δων πλει­στη­ρια­σμών και εξώσεων.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο