Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Σοφιανός: Ο λαός που διαδηλώνει είναι η πιο συγκλονιστική δημοσκόπηση

«Η καλύ­τε­ρη δημο­σκό­πη­ση είναι οι χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας στους δρό­μους», τόνι­σε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, παρεμ­βαί­νο­ντας στη συζή­τη­ση για τα δημο­σκο­πι­κά ευρή­μα­τα των ημε­ρών το πρωί της Παρα­σκευ­ής στον τ/σ «ΑΝΤ1».

«Έχου­με ένα λαϊ­κό κίνη­μα, ιδιαί­τε­ρα νεο­λαί­ας, το οποίο έχει καταρ­ρί­ψει το πολι­τι­κό αφή­γη­μα και της κυβέρ­νη­σης και της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, απο­δί­δει ευθύ­νες σε αυτούς που κυβερ­νούν και κυβέρ­νη­σαν και έχουν ευθύ­νη για ένα προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα, ξέρει ότι έχει ένα εχθρι­κό κρά­τος για την καθη­με­ρι­νό­τη­τά του. Ο λαός που δια­δη­λώ­νει και αυτή είναι η πιο συγκλο­νι­στι­κή δημο­σκό­πη­ση δεν ανέ­χε­ται ένα κρά­τος που πλει­στη­ριά­ζει ηλε­κτρο­νι­κά τα λαϊ­κά σπί­τια και δεν μπο­ρεί να δια­χει­ρί­ζε­ται την κίνη­ση των τραί­νων» τόνισε.

«Θα απο­τύ­χει η προ­σπά­θεια να «μαυ­ρί­σουν» αυτό το κίνη­μα λαού και νεο­λαί­ας που έχει πρό­σω­πο και κατέρ­ρι­ψε από την πρώ­τη στιγ­μή το αφή­γη­μα του ανθρώ­πι­νου λάθους» και πρό­σθε­σε ότι «κάθε κόμ­μα που κυβέρ­νη­σε έχει μερί­διο ευθύ­νης για την εφαρ­μο­γή της πολι­τι­κής της ΕΕ για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση», την κατά­τμη­ση του σιδη­ρό­δρο­μου και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση που οδή­γη­σε σε ένα έγκλημα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο