Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Σοφιανός: «Στην Αθήνα θα υπάρξει 2ος γύρος και εκεί πρέπει να είναι η “Λαϊκή Συσπείρωση” και όχι αυτοί που ψήφιζαν μαζί με τον Κ. Μπακογιάννη»

Στην περιο­χή του Αγί­ου Σώστη μίλη­σε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος και υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Αθή­νας το από­γευ­μα της Τρί­της 26 Σεπτεμ­βρί­ου σε συγκέ­ντρω­ση κατοί­κων της περιο­χής. Παρεμ­βά­σεις έκα­ναν, επί­σης, ο Γιώρ­γος Ντού­νηυπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Κεντρι­κού Τομέα και ο Γιώρ­γος Παπα­βα­σι­λεί­ου, υπο­ψή­φιος σύμ­βου­λος 2ης Δημο­τι­κής Κοινότητας.

Ο Νίκος Σοφια­νός στην ομι­λία του τόνι­σε ότι «οι άλλες πολι­τι­κές δυνά­μεις επι­διώ­κουν να πάμε μέχρι τις εκλο­γές “στα μουγ­γά”. Δεν τους συμ­φέ­ρει το αντί­θε­το, για­τί απο­κα­λύ­πτε­ται ότι σκορ­πούν εκα­τομ­μύ­ρια στην Αθή­να — “του­ρι­στι­κό προ­ϊ­όν”, στη­ρί­ζο­ντας τα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων, ενώ οι γει­το­νιές μας είναι σε εγκατάλειψη.

Παρου­σιά­ζουν εκθέ­σεις ιδε­ών, συνα­γω­νί­ζο­νται πόσα δέντρα θα φυτέ­ψει ο καθέ­νας και την ίδια ώρα μια σει­ρά κοι­νό­χρη­στοι χώροι κιν­δυ­νεύ­ουν να απο­χα­ρα­κτη­ρι­στούν, ενώ επι­δο­τούν τη “Διπλή Ανά­πλα­ση” του μπε­τόν στον Βοτα­νι­κό και στον Ελαιώ­να και του γκα­ζόν στη Λ. Αλεξάνδρας.

Έχουν οδη­γή­σει στη συρ­ρί­κνω­ση τις υπη­ρε­σί­ες του Δήμου της Αθή­νας, βάζο­ντας παντού εργο­λα­βί­ες, στο πρά­σι­νο που το 70% των λει­τουρ­γιών της Διεύ­θυν­σης το έχει ανα­λά­βει ιδιω­τι­κή εται­ρεία, στον ηλε­κτρο­φω­τι­σμό, στα οδο­στρώ­μα­τα. Και οι μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες δεν επεν­δύ­ουν τζά­μπα στην Αθή­να, επεν­δύ­ουν για να βγά­λουν οι ίδιοι κέρ­δος και βγά­ζουν πολ­λά. Αυτό το κέρ­δος το πλη­ρώ­νει ο Αθηναίος!».

Μιλώ­ντας για τα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να κτί­ρια στο κέντρο της Αθή­νας, ο Νίκος Σοφια­νός ανα­φέρ­θη­κε στα ιστο­ρι­κά σινε­μά, στα ερεί­πια της Μαρ­φίν, στην απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση που υπάρ­χει στη συμ­βο­λή των οδών Στα­δί­ου και Αιό­λου, τονί­ζο­ντας πως «ό,τι δεν σχε­τί­ζε­ται με την ξενο­δο­χεια­κή επέν­δυ­ση δεν αφο­ρά τη Δημο­τι­κή Αρχή. Είναι ενδει­κτι­κό ότι ο Δήμος δεν κάνει τίπο­τα για τα 196 στρέμ­μα­τα που του ανή­κουν σ’ αυτή την περιο­χή του κέντρου. Αυτή είναι η αντί­λη­ψή τους και δεν αφο­ρά μόνο το κέντρο», ενώ για την καθα­ριό­τη­τα τόνι­σε ότι «υπάρ­χει ο μύθος του κ.Μπακογιάννη ότι είναι καθα­ρή πόλη η Αθή­να, αλλά η απο­κο­μι­δή δεν φτά­νει από μόνη της».

Σε άλλο σημείο της ομι­λί­ας του, ανα­φε­ρό­με­νος στις θέσεις της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης είπε: «Εμείς δεν περι­μέ­νου­με τις εκλο­γές για να βγά­λου­με πρό­γραμ­μα. Έχου­με διεκ­δι­κή­σεις που συν­δια­μορ­φώ­σα­με μαζί με τους κατοί­κους, τους φορείς, τις Ενώ­σεις και τους Συλ­λό­γους γονέ­ων, τους αθλη­τι­κούς συλ­λό­γους κ.α., στη­ρί­ζο­ντας τα αιτή­μα­τά τους με παρεμ­βά­σεις στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο. Μπο­ρού­με να αλλά­ξου­με τις ιεραρ­χή­σεις, τις προ­τε­ραιό­τη­τες στην πόλη, να κάνου­με την Αθή­να πόλη των πολ­λών και όχι των λίγων».

Και έκλει­σε την ομι­λία του λέγο­ντας: «Στην Αθή­να θα υπάρ­χει β’ γύρος, ό,τι και να κάνει ο Κ. Μπα­κο­γιάν­νης, όσα εγκαί­νια και επι­κοι­νω­νια­κές φιέ­στες και αν κάνει καθη­με­ρι­νά. Το κρί­σι­μο, λοι­πόν, είναι αν θα είμα­στε εμείς απέ­να­ντί του και όχι αυτοί που ψήφι­ζαν μαζί με τον Κ. Μπα­κο­γιάν­νη όλες τις κομ­βι­κές απο­φά­σεις του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου. Και αυτό το δίλημ­μα, αυτή την επι­λο­γή πρέ­πει να τη σκε­φτεί ένας κόσμος που προ­βλη­μα­τί­ζε­ται, ειδι­κά ο κόσμος που απο­γοη­τεύ­τη­κε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για­τί δεν είναι όλα επι­κοι­νω­νία, είναι πολι­τι­κή, είναι σύγκρου­ση που αφο­ρά συγκε­κρι­μέ­να συμφέροντα».

Μετά την ομι­λία του Ν. Σοφια­νού ακο­λού­θη­σαν παρεμ­βά­σεις, ερω­τή­σεις και πλού­σια συζήτηση.

Ο Γ. Ντού­νη στην παρέμ­βα­σή του σημεί­ω­σε ότι αυτή τη στιγ­μή η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής είναι πλή­ρως ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νη με τις κεντρι­κές πολι­τι­κές κατευ­θύν­σεις και τις κυβερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις, εν γένει την αστι­κή στρα­τη­γι­κή. Μια στρα­τη­γι­κή που μετα­φρά­ζε­ται σε τερά­στια ποσά τα οποία βγαί­νουν από τον πλού­το και τον ιδρώ­τα του λαού, αντί να κατευ­θύ­νο­νται σε ανα­γκαί­ες παρεμ­βά­σεις και έργα, όπως η αντι­πλημ­μυ­ρι­κή και αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία, η αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση, η δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, για τις απα­ραί­τη­τες δημό­σιες δομές, εντέ­λει γίνε­ται ένα πάρ­τυ εκα­τομ­μυ­ρί­ων που πάει στις τσέ­πες των λίγων. Αξί­ζει να ανα­φερ­θεί ότι η Περι­φε­ρεια­κή Αρχή έχει δώσει 2 δις ευρώ, όμως δεν είδα­με τίπο­τα από τα παρα­πά­νω να έχει φτιαχτεί.

Είναι τρα­γι­κό τον 21ο αιώ­να να γινό­μα­στε έρμαια των και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων. Είδα­με όλοι τι έγι­νε στην Αττι­κή με ένα μπου­ρί­νι πριν τρεις εβδο­μά­δες, αλλά και στον Νέο Κόσμο όταν φού­σκω­σε το παλιό ρέμα της Αλω­πε­κής και πλημ­μύ­ρι­σε η Φραν­τζή. Ούτε θα ξεχά­σου­με πέρυ­σι ότι το “Πέτρι­νο”, το 100ο Δημο­τι­κό Αθη­νών, λίγα βήμα­τα από εδώ, πλημ­μύ­ρι­σε από τα ταβά­νια που έστα­ζαν στα κεφά­λια 7χρονων μαθη­τών κατά τη διάρ­κεια έντο­νων βρο­χο­πτώ­σε­ων. Κι όλα αυτά την ίδια στιγ­μή που στη “βιτρί­να” της Συγ­γρού χτί­ζο­νται ξενο­δο­χεία μεγα­θή­ρια, στη λογι­κή του απέ­ρα­ντου πάρ­κου ξενοδοχείων».

Ο Γ. Παπα­βα­σι­λεί­ου περιέ­γρα­ψε την εγκα­τά­λει­ψη που υφί­στα­ται η περιο­χή του Αγί­ου Σώστη εδώ και χρό­νια, τονί­ζο­ντας ότι ο λαός της περιο­χής πρέ­πει να εκλέ­ξει Δήμαρ­χο, όχι δια­χει­ρι­στή, αλλά αγω­νι­στή, και για αυτό πρέ­πει να επι­λέ­ξει την Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στις 8 Οκτώβρη.

Στη συγκέ­ντρω­ση παρευ­ρέ­θη­καν επί­σης οι υπο­ψή­φιοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι Στέ­λιος Λάμπρου, Εύα Φάμπα, Μιχα­ήλ — Άγγε­λος Καρα­κα­ξί­δης, Φαίη Κατσα­γε­ώρ­γη η Τασού­λα Βασ­δέ­κη σύμ­βου­λος 2ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας και εκ νέου υπο­ψή­φια και οι υπο­ψή­φιες σύμ­βου­λοι 2ης Κοι­νό­τη­τας, Αλέ­κα Λογο­θέ­τη και Κατε­ρί­να Καρα­γιαν­νί­δου.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο