Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Σοφιανός: Τα εξοπλιστικά δεν αφορούν την άμυνα αλλά τους σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΕΕ

Την ώρα που ο λαός στε­νά­ζει από την ακρί­βεια, λεη­λα­τού­νται οι μισθοί και έχουν σημειω­θεί χιλιά­δες θάνα­τοι από την παν­δη­μία, η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα άνοι­γαν χθες σαμπά­νιες για την έλευ­ση των Rafale, τα οποία πλή­ρω­σαν με δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ του ελλη­νι­κού λαού, τόνι­σε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώ­ντας στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «Alpha 989».

Σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι το εξο­πλι­στι­κό αυτό πρό­γραμ­μα είναι ενταγ­μέ­νο στην ευρύ­τε­ρη συμ­φω­νία που υπέ­γρα­ψε η χώρα με τη Γαλ­λία και στο κέντρο της βρί­σκε­ται η συμπλη­ρω­μα­τι­κή ικα­νό­τη­τα της Ευρώ­πης να δρα με το ΝΑΤΟ και να έχει μια στρα­τη­γι­κή αυτο­νο­μία στους αντα­γω­νι­σμούς με τη Ρωσία και την Κίνα στην περιοχή.

Συνε­πώς, υπο­γράμ­μι­σε, οι εξο­πλι­σμοί αυτοί δεν αφο­ρούν στην άμυ­να της χώρας, ούτε στην υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλά­δας αλλά είναι ενταγ­μέ­νοι στους σχε­δια­σμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ακό­μα, κάλε­σε το λαό να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα σκε­πτό­με­νος σε τι συμ­φέ­ρει τον ελλη­νι­κό λαό να πλη­ρώ­νει για να γίνο­νται απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, να μετα­τρέ­πε­ται η χώρα σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση, όπως στην Αλεξανδρούπολη.

Θύμι­σε επί­σης το παρά­δειγ­μα του αγω­γού East Med για τον οποίο πριν λίγα χρό­νια οι κυβερ­νή­σεις άνοι­γαν πάλι σαμπά­νιες για­τί δήθεν θα κατο­χύ­ρω­νε τα δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας στην περιο­χή, αλλά σήμε­ρα που οι ΗΠΑ «γύρι­σαν το χαρ­τί» και επι­διώ­κουν τη δια­τή­ρη­ση της Τουρ­κί­ας στο στρα­τό­πε­δό τους, πήγε περίπατο.

902.gr.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο