Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ν. Χαρδαλιάς: Επεκτείνεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας

Η κυβέρ­νη­ση μετά από εισή­γη­ση των ειδι­κών απο­φα­σί­ζει γενι­κή χρή­ση μάσκας σε κατα­στή­μα­τα λια­νι­κής και υπη­ρε­σί­ες (ΔΕΚΟ, τρά­πε­ζες, ιατρεία, δημο­τι­κά κατα­στή­μα­τα, κατα­στή­μα­τα τρο­φί­μων (φούρ­νους, κρε­ο­πω­λεία κ.α.), κομ­μω­τή­ρια & κέντρα αισθη­τι­κής, όπως είπε πριν από λίγη ώρα ο Νίκος Χαρ­δα­λιάς.

Κατά την εβδο­μα­διαία ενη­μέ­ρω­ση για τον κορω­νο­ϊό, ο κ. Χαρ­δα­λιάς σημεί­ω­σε ότι η χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κής μάσκας θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κή για όλους, πέρα από τα σού­περ μάρ­κετ και τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, σε:

– ΔΕΚΟ

– τρά­πε­ζες

– γρα­φεία εξυ­πη­ρέ­τη­σης κοινού

– ασαν­σέρ

- κατα­στή­μα­τα λιανικής

– κατα­στή­μα­τα τρο­φί­μων (φούρ­νοι, κρεοπωλεία)

– κομ­μω­τή­ρια και κέντρα αισθητικής

Εξα­κο­λου­θεί να ισχύ­ει η υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας σε ΜΜΜ και σε ταξί για επι­βά­τες και οδη­γούς καθώς και σε σού­περ μάρ­κετ όπως επί­σης και για εργα­ζό­με­νους στα κατα­στή­μα­τα εστίασης.

Δια­βε­βαί­ω­σε δε ότι τα κρού­σμα­τα που κατα­γρά­φο­νται είναι πλή­ρως δια­χει­ρί­σι­μα και πρό­σθε­σε ότι «αυτό που πρέ­πει να φρο­ντί­σου­με, είναι ο όγκος των κρου­σμά­των να μην γίνει τέτοιος που να μην μας επι­τρέ­πει να συνε­χί­σου­με τις σωστές ιχνηλατήσεις».

Σε ό,τι αφο­ρά τις εκκλη­σί­ες, σημεί­ω­σε ότι η συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία εφαρ­μό­ζει τα ανα­γκαία μέτρα και πρό­σθε­σε πως, σε συνερ­γα­σία με την Εκκλη­σία της Ελλά­δας, θα εξε­τα­στεί αν θα χρεια­στεί κάποιο συμπλη­ρω­μα­τι­κό μέτρο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο