Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξέρει κάτι (και δεν μιλάει…) η ελληνική κυβέρνηση;

«Μακε­δο­νι­κά σενά­ρια» για την ανα­τρο­πή του καταγ­γέλ­λει ο Πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας, μετά από βδο­μά­δες κινη­το­ποι­ή­σε­ων, που πήραν το όνο­μα «Βαλ­κα­νι­κή Ανοι­ξη». Ισχυ­ρί­ζε­ται μάλι­στα ότι οι κινη­το­ποι­ή­σεις αυτές υπο­κι­νού­νται από τους «Δυτι­κούς», με εμπλο­κή κυβερ­νή­σε­ων βαλ­κα­νι­κών κρα­τών, όπως η Βόρεια Μακε­δο­νία, και ότι γι’ αυτό το θέμα ο Ζάεφ είχε πρό­σφα­τα συνά­ντη­ση με Αμε­ρι­κα­νό αξιω­μα­τού­χο, κάτι που δεν διαψεύδεται. 

Η έντα­ση στις σχέ­σεις Σερ­βί­ας — Βόρειας Μακε­δο­νί­ας δεν είναι βέβαια κάτι και­νούρ­γιο, αλλά όπως και να το δει κανείς, οι καταγ­γε­λί­ες Βού­τσιτς συνι­στούν κλι­μά­κω­ση. Θυμί­ζου­με ότι η κυβέρ­νη­ση της Σερ­βί­ας είχε στη­ρί­ξει τον Γκρού­εφ­σκι και είχε αντι­τα­χθεί στην ανα­βάθ­μι­ση του ρόλου των Αλβα­νών, που προ­ω­θού­σε ο Ζάεφ, ο οποί­ος τελι­κά επι­κρά­τη­σε με τη στή­ρι­ξη ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. 

Οι εξε­λί­ξεις αυτές επι­βε­βαιώ­νουν ότι οι αντι­θέ­σεις και οι αντα­γω­νι­σμοί στα Βαλ­κά­νια «χτυ­πά­νε κόκ­κι­νο» όσο προ­χω­ρά ο αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κός σχε­δια­σμός, που έχει στο στό­χα­στρο πρω­τί­στως τη Ρωσία. Επι­βε­βαιώ­νουν επί­σης ότι η Σερ­βία, όπου η Ρωσία δια­τη­ρεί ισχυ­ρά ερεί­σμα­τα, βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο του «ενδια­φέ­ρο­ντος» των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών, που επι­στρα­τεύ­ουν κάθε μέσο για να προ­χω­ρή­σει η «ευρω­α­τλα­ντι­κή ολοκλήρωση». 

Και βέβαια, απο­δει­κνύ­ε­ται πόσο γρή­γο­ρα «μπαί­νουν στο νόη­μα» χώρες όπως η Βόρεια Μακε­δο­νία, από τη στιγ­μή που εντά­χθη­κε ενερ­γό­τε­ρα στο σχε­δια­σμό ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, μετά και τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών. Αλή­θεια, τι ξέρει (και δεν μιλά­ει…) για όλα αυτά η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, που διεκ­δι­κεί και ρόλο «ηγέ­τι­δας δύνα­μης» στα Βαλκάνια;

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο