Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξανά «χρυσός» ο Τεντόγλου στο μήκος

Το πρώ­το μετάλ­λιό της στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα κλει­στού στί­βου της Γλα­σκώ­βης ‑και μάλι­στα χρυ­σό- πανη­γυ­ρί­ζει η Ελλά­δα. «Δρά­στης» αυτής της επι­τυ­χί­ας είναι ο Μίλ­τος Τεντό­γλου, ο οποί­ος κατέ­κτη­σε την πρώ­τη θέση στον σημε­ρι­νό (2/3) τελι­κό του μήκους με άλμα στα 8,22 μέτρα και υπε­ρα­σπί­στη­κε τον τίτλο που είχε κατα­κτή­σει πριν από δύο χρό­νια στη διορ­γά­νω­ση του Βελι­γρα­δί­ου. Το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο πήρε ο Ματία Φουρ­λά­νι που είχε και αυτός επί­δο­ση 8,22 μέτρα, ωστό­σο ο Τεντό­γλου είχε καλύ­τε­ρο δεύ­τε­ρο άλμα σε σύγκρι­ση με τον 19χρονο Ιτα­λό (8,19 μέτρα ένα­ντι 8,10 μέτρα). Την τριά­δα του βάθρου συμπλή­ρω­σε ο Τζα­μαϊ­κα­νός Κάρεϊ ΜακΛά­ουντ με 8,21 μέτρα, επί­δο­ση που απο­τε­λεί εφε­τι­νό ρεκόρ.

Ο Τεντό­γλου, ο οποί­ος στις 18 Μαρ­τί­ου θα γιορ­τά­σει τα 26α γενέ­θλιά του, πήρε με το… καλη­μέ­ρα προ­βά­δι­σμα στον τελι­κό, καθώς «πέτα­ξε» με το πρώ­το άλμα του στα 8,22 μέτρα, ωστό­σο λίγο αργό­τε­ρα την ίδια επί­δο­ση σημεί­ω­σε στην πρώ­τη προ­σπά­θειά του και ο Φουρ­λά­νι. Η δεύ­τε­ρη προ­σπά­θεια του Έλλη­να πρω­τα­θλη­τή ήταν κάτω από τα οκτώ μέτρα (7,94μ.), αλλά καλύ­τε­ρη από το άλμα του Φουρ­λά­νι που μετρή­θη­κε στα 7,91 μέτρα, με απο­τέ­λε­σμα να δια­τη­ρη­θεί επι­κε­φα­λής. Η τρί­τη προ­σπά­θεια του Τεντό­γλου ήταν άκυ­ρη, την ώρα που ο Αμε­ρι­κα­νός Τζά­ριον Λόσον έγι­νε ο τρί­τος άλτης που πέρα­σε τα οκτώ μέτρα (8,06), ενώ το τρί­το άλμα του Φουρ­λά­νι ήταν ξανά κάτω από τα οκτώ μέτρα (7,86 μέτρα).

Στην τέταρ­τη προ­σπά­θειά του ο νεα­ρός Ιτα­λός σημεί­ω­σε επί­δο­ση 8,10 μέτρα και «σκαρ­φά­λω­σε» προ­σω­ρι­νά στην πρώ­τη θέση (σ.σ. καθώς το δεύ­τε­ρο καλύ­τε­ρο άλμα του ήταν μεγα­λύ­τε­ρο από αυτό του Τεντό­γλου), ωστό­σο ο αθλη­τής του Γυμνα­στι­κού Συλ­λό­γου Κηφι­σιάς απά­ντη­σε άμε­σα: «πέτα­ξε» στα 8,15 μέτρα και τέθη­κε εκ νέου επι­κε­φα­λής στην κατά­τα­ξη του τελικού.

Και ενώ ο τελι­κός έδει­χνε να είναι «μάχη» για δύο, ο Τζα­μαϊ­κα­νός Κάρεϊ ΜακΛά­ουντ σημεί­ω­σε στην πέμ­πτη προ­σπά­θειά του επί­δο­ση 8,21 μέτρα, μπαί­νο­ντας… γερά στη διεκ­δί­κη­ση του χρυ­σού μεταλ­λί­ου. Στο πέμ­πτο άλμα του, ο Φουρ­λά­νι «προ­σγειώ­θη­κε» στα 8,04 μέτρα, με απο­τέ­λε­σμα ο Τεντό­γλου να παρα­μεί­νει πρώ­τος και στη δική του προ­σπά­θεια να σημειώ­σει επί­δο­ση 8,11 μέτρα.

Στην έκτη προ­σπά­θειά του ο ΜακΛά­ουντ είχε άλμα στα 8,03 μέτρα, με απο­τέ­λε­σμα να παρα­μεί­νει τρί­τος, μολο­νό­τι και ο Γερ­μα­νός Ζίμον Μπατς πέρα­σε τα οκτώ μέτρα (8,06 μέτρα). Ο Φουρ­λά­νι ρίσκα­ρε για να «βγά­λει» ένα μεγά­λο άλμα, προ­κει­μέ­νου να πάρει την πρω­τιά, αλλά η προ­σπά­θειά του ήταν άκυ­ρη, με απο­τέ­λε­σμα ο Τεντό­γλου να «κλει­δώ­σει» το χρυ­σό μετάλ­λιο και να σημειώ­σει στη συνέ­χεια επί­δο­ση 8,19 μέτρα στο τελευ­ταίο άλμα του.

 

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο