Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξανά fake news για το ΚΚΕ από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ραλλία Χρηστίδου…

Κάποιοι έχουν βαλ­θεί να γίνουν ρόμπες και δεν μπο­ρού­με να τους στε­ρή­σου­με αυτό το δικαί­ω­μα. Επι­λο­γή τους είναι μπο­ρεί να πει κανείς και θα συμφωνήσουμε.

Ο λόγος (και) αυτή τη φορά για τη βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ Ραλ­λία Χρη­στί­δου η οποία στο λογα­ρια­σμό της στο twitter σχο­λί­α­σε: «Πέρα­σαν 4 χρό­νια και ο Περισ­σός δεν έχει βρει ακό­μα την διεύ­θυν­ση του υπουρ­γεί­ου εργα­σί­ας. Να τους πού­με ότι είναι η ίδια όταν υπουρ­γός ήταν η Έφη Αχτσιό­γλου τότε που μπού­κα­ραν και χτύ­πα­γαν τα χέρια στο τρα­πέ­ζι». Προ­φα­νώς ανα­φέ­ρε­ται στην κινη­το­ποί­η­ση εργα­τι­κών συν­δι­κά­των και του ΠΑΜΕ το 2018 την ημέ­ρα που η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατέ­θε­σε στη Βου­λή τρο­πο­λο­γία για τον περιο­ρι­σμό του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος, τρο­πο­λο­γία που όπως δήλω­νε τότε ο Αδω­νις Γεωρ­γιά­δης «ερχό­μουν στη Βου­λή, ερχό­μουν και δεν κρα­τιό­μουν να ψηφί­σω την τρο­πο­λο­γία»!

Είμα­στε βέβαιοι:

- πως η βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ γνώ­ρι­ζε τον λόγο της συγκε­κρι­μέ­νης κινη­το­ποί­η­σης που ανα­φέ­ρει στο γρα­φείο της τότε υπουρ­γού εργασίας.

- ότι η Ραλ­λία Χρη­στί­δου ξέρει, ότι είτε με την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, το ΠΑΜΕ, το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα έχουν πολιορ­κή­σει δεκά­δες φορές το Υπουρ­γείο Εργοδοσίας.

- ότι τις κινη­το­ποι­ή­σεις αυτές των τελευ­ταί­ων 4 χρό­νων θα τις είδε στα στα social media, για­τί με το οργα­νω­μέ­νο, συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα είμα­στε επί­σης βέβαιοι ότι καμία σχέ­ση δεν (θέλει να) έχει.

Επί­σης είμα­στε βέβαιοι για την ευθι­ξία, για την οποία δια­κρί­νε­ται η βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ. Αντί επί 4 χρό­νια να αρα­διά­σει τα fake news της έστω μία φορά στη Βου­λή, παρό­ντων και βου­λευ­τών του ΚΚΕ, τα λέει στο τουί­τερ νομί­ζο­ντας ότι …θα πιά­σει γεμά­τα. Τελι­κά της απα­ντά­νε ακό­μα και υπο­στη­ρι­κτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι λέει ψέμα­τα. Καλά πήγε κι αυτό.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο