Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεδιάντροποι ΔΑΠίτες στηρίζουν τους φονιάδες του λαού της Παλαιστίνης!

«Μόνο αγα­νά­κτη­ση προ­κα­λεί η ανάρ­τη­ση στε­λέ­χους της ΔΑΠ στο Πανε­πι­στή­μιο Πει­ραιά», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το Τομε­α­κό Συμ­βού­λιο της ΚΝΕ στο Πανε­πι­στή­μιο Πει­ραιά «εκλεγ­μέ­νου μάλι­στα στο διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου, που όπως φαί­νε­ται δηλώ­νει “στή­ρι­ξη στους συμ­μά­χους” όπως απο­κα­λεί το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ!».

Η ΚΝΕ καλεί κάθε φοι­τη­τή να σκε­φτεί «τι μπο­ρού­με να περι­μέ­νου­με με αυτούς τους “συμ­μά­χους” που δια­πράτ­τουν εγκλή­μα­τα πολέ­μου και έχουν στρα­τό κατο­χής;», προ­σθέ­το­ντας πως το Ισρα­ήλ «έχει αιμα­το­κυ­λή­σει δια­χρο­νι­κά τον λαό της Παλαι­στί­νης, όπως και αυτές τις μέρες, δολο­φο­νώ­ντας αμά­χους γυναί­κες και παιδιά».

palaistini papei 02

«Δεν μας κάνουν εντύ­πω­ση τα λόγια του συγκε­κρι­μέ­νου αφού ξέρου­με καλά πως η παρά­τα­ξη της ΝΔ στα Πανε­πι­στή­μια δεν θα μπο­ρού­σε να έχει άλλη στά­ση. Η κυβέρ­νη­σή τους, στα χνά­ρια όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, είναι αυτή που έχει ανα­κη­ρύ­ξει ως σύμ­μα­χο το Ισρα­ήλ και μάλι­στα βάζει και τους πιλό­τους της ελλη­νι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας να εκπαι­δεύ­ο­νται μαζί με τους Ισραη­λι­νούς φονιά­δες. Αρνεί­ται να ανα­γνω­ρί­σει το παλαι­στι­νια­κό κρά­τος και να κατα­δι­κά­σει τις σφα­γές αμά­χων», προσθέτει.

Τέλος, καλεί τους φοι­τη­τές να γυρί­σουν «την πλά­τη στα παι­διά της κυβέρ­νη­σης που κάνουν πλά­τες στους δολο­φό­νους» και να στα­θούν «αλλη­λέγ­γυοι στο λαό της Παλαι­στί­νης». Τους καλεί «την Κυρια­κή στις 6 μ.μ. στη μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία από το υπουρ­γείο Άμυ­νας προς την ισραη­λι­νή και αμε­ρι­κα­νι­κή πρεσβεία!».

onned

Παρόμοιο περιστατικό στην Αιτωλοακαρνανία

Επί­σης, την ώρα που 56 Παλαι­στί­νιοι, μετα­ξύ των οποί­ων 14 παι­διά και βρέ­φη, έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 330 έχουν τραυ­μα­τι­στεί ο αντι­πρό­ε­δρος της ΟΝΝΕΔ στο Νομό Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας, Ηλί­ας Πάνου, «σαν εκπρό­σω­πος της ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης, δημο­σί­ευ­σε σχό­λιο που δεί­χνει όχι απλά ανο­χή, αλλά και υπο­στή­ρι­ξη στην επι­θε­τι­κό­τη­τα του κρά­τους-δολο­φό­νου», όπως καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας της ΚΝΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο