Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεδιάντροπο παραλήρημα του Αδ. Γεωργιάδη: «Η Αριστερά διαδίδει σκόπιμα τον ιό για να κρατήσει την Ελλάδα σε καραντίνα»

Ρεσι­τάλ απα­ρά­δε­κτης συνω­μο­σιο­λο­γί­ας που θα ζήλευαν μέχρι και σελί­δες του ακρο­δε­ξιού περι­θω­ρί­ου έδω­σε ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και αντι­πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης του σήμε­ρα σε ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό της Θεσσαλονίκης.

Μιλώ­ντας σε εκπο­μπή του Status FM 107.7 (οι παρου­σια­στές της οποί­ας, παρε­πιμ­πτό­ντως, στη­ρί­ζουν ανοι­χτά θέσεις της ΝΔ), ο Γεωρ­γιά­δης κατη­γό­ρη­σε την Αρι­στε­ρά ότι… δια­δί­δει σκό­πι­μα τον ιό προ­κει­μέ­νου η Ελλά­δα να μην βγει απ’ την καραντίνα!!

Προσ­δί­δο­ντας στον ΣΥΡΙΖΑ κινη­μα­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που δεν δια­θέ­τει και ταυ­τί­ζο­ντας τον, γενι­κά και αυθαί­ρε­τα, με την «Αρι­στε­ρά», ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης επι­δό­θη­κε στο εξής παραλήρημα:

«Εδώ, είμα­στε φυλα­κι­σμέ­νοι σε έναν ανή­θι­κο εκβια­σμό της Αρι­στε­ράς. Ξέρουν ότι δεν μπο­ρού­με να τους στα­μα­τή­σου­με διό­τι αυτό θα επι­βα­ρύ­νει το ιό. Ξέρουν ότι η έκρη­ξη των κρου­σμά­των θα φέρει περαι­τέ­ρω καρα­ντί­να, κι άρα περαι­τέ­ρω δυσα­ρέ­σκεια στα μαγα­ζιά, περαι­τέ­ρω δυσα­ρέ­σκεια στον κόσμο που είναι σπί­τι και ούτω καθεξής.

Το κάνουν επί σκο­πώ για να δια­δώ­σουν τον ιό, το κάνουν με δόλο. Για να δια­δώ­σουν τον ιό. Για να κρα­τή­σουν την Ελλά­δα δεμέ­νη στην καραντίνα.

Και μετά να βγαί­νουν και να κατη­γο­ρούν την κυβέρ­νη­ση για την καρα­ντί­να. Αυτό το εξή­γη­σα πολύ ωραία για όσους δεν το είχαν κατα­λά­βει, για­τί κάποιοι καλό­πι­στοι μπο­ρεί να μην μπο­ρού­σαν να πιστέ­ψουν ότι η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση εκβιά­ζει την Ελλά­δα με ένα βιο­λο­γι­κό όπλο όπως είναι ο ιός, και το είπε ο κ. Κυρίτσης».

Προ­φα­νώς δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ακρο­δε­ξιού-ρατσι­στι­κού ΛΑ.Ο.Σ και πωλη­τής βιβλί­ων του ναζι­στή Πλεύ­ρη προ­βαί­νει σε προ­κλη­τι­κά παρα­λη­ρή­μα­τα. Είναι γνω­στός και για τον απρο­κά­λυ­πτο, πρω­τό­γο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό του και για τo μίσος του ενά­ντια στους εργα­τι­κούς-λαϊ­κούς αγώ­νες και το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα. Όμως σήμε­ρα κατά­φε­ρε να ξεπε­ρά­σει και τον εαυ­τό του, ανα­κα­λύ­πτο­ντας παρα­νοϊ­κές θεω­ρί­ες συνω­μο­σί­ας προ­κει­μέ­νου να υπε­ρα­σπι­στεί την τερα­τουρ­γη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σής της ΝΔ.

Έχο­ντας απω­λέ­σει προ πολ­λού κάθε χιλιο­στό αξιο­πρέ­πειας και πολι­τι­κής τσί­πας, οι «Γεωρ­γιά­δη­δες» της κυβέρ­νη­σης ζητούν «τα ρέστα» από το λαό που αντι­δρά στην βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή τους. Επι­χει­ρούν να κου­κου­λώ­σουν την πλή­ρη απο­τυ­χία τους στην αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας και την έξαρ­ση της κρα­τι­κής κατα­στο­λής, ρίχνο­ντας το φταί­ξι­μο στις λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις. Σε αυτην τους την προ­σπά­θεια έχουν αρω­γούς μια αρμά­δα κυβερ­νη­τι­κών παπα­γά­λων στα τηλε­ο­πτι­κά παρά­θυ­ρα και τις ραδιο­φω­νι­κές συχνότητες.

Και βέβαια, τέτοιου είδους παρα­λη­ρη­μα­τι­κές ανοη­σί­ες σαν κι’ αυτές που εκστο­μί­ζει ο Γεωρ­γιά­δης, έρχο­νται «κου­τί» για τον ΣΥΡΙΖΑ και στο στη­μέ­νο μετα­ξύ τους, απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κό, καθη­με­ρι­νό δικομ­μα­τι­κό καβγαδάκι.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο