Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησαν οι προβολές του ντοκιμαντέρ της ΚΕ για τη Μακρόνησο

Ξεκί­νη­σαν οι προ­βο­λές του ντο­κι­μα­ντέρ για τη Μακρό­νη­σο «Μπό­λι­κη πέτρα. Μπό­λι­κη καρ­διά» από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ.Ντοκιμαντέρ ΚΕ ΚΚΕ για τη Μακρόνησο

«Πρω­τα­γω­νι­στές» του ντο­κι­μα­ντέρ οι πρά­ξεις και τα λόγια των συντρό­φων μας που εξο­ρί­στη­καν σε τού­το το μαρ­τυ­ρι­κό νησί. 36 πολύ­τι­μες μαρ­τυ­ρί­ες απο­τυ­πώ­νουν πλευ­ρές από τη ζωή στη Μακρό­νη­σο. Κατα­γρά­φουν τον τρό­μο και τη βία, τα συστη­μα­τι­κά και μελε­τη­μέ­να βασα­νι­στή­ρια, αλλά και τη σφιγ­μέ­νη γρο­θιά, την καθα­ρή συνεί­δη­ση και τα μάτια των εξό­ρι­στων που «γέμι­σαν αύριο». Οι συντε­λε­στές του ντο­κι­μα­ντέρ δια­τή­ρη­σαν τις μαρ­τυ­ρί­ες πιστά, όπως κατα­γρά­φο­νται στις πηγές, χωρίς παρεμ­βά­σεις και παρεμ­βο­λές. Κατα­γρά­φουν την ιστο­ρι­κή αλή­θεια και αυτή θέλουν να διαφυλάξουν.

Δεί­τε και (Ατέ­χνως — atexnos.gr)
Κ.Ε. ΚΚΕ – Ντο­κι­μα­ντέρ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ «Μπό­λι­κη πέτρα, μπό­λι­κη καρ­διά»: Τιμά­με, διδα­σκό­μα­στε, εμπνε­ό­μα­στε, υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε την ιστο­ρι­κή αλή­θεια
Δ. Γόντι­κας: Άθλος είναι ότι σήμε­ρα το ΚΚΕ είναι όρθιο και ανυ­πό­τα­κτο, στις επάλ­ξεις του αγώ­να

Το πρό­γραμ­μα των προ­βο­λών έχει ως εξής:

 • Στις 3, 4 και 5/12 στον κινη­μα­το­γρά­φο «Τρια­νόν», στις 6 μ.μ., καλούν οι Τομε­α­κές Οργα­νώ­σεις Κατα­σκευών, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών, Εκπαι­δευ­τι­κών, Καλ­λι­τε­χνών και Δικαιοσύνης.
 • Την 1η και 4/12 στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του δημαρ­χεί­ου Και­σα­ρια­νής, στις 7 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Καισαριανής.
 • Στις 4/12 στο Πολυ­δύ­να­μο Κέντρο «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης» (πρώ­ην ΒΙΟΦΑΛ), στις 7 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Ιλίου.
 • Στις 4/12 στον δημο­τι­κό κινη­μα­το­γρά­φο «Αλέ­κα», στις 7 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Ζωγράφου.
 • Στις 4/12 στον κινη­μα­το­γρά­φο «Studio», στις 6 μ.μ., καλούν οι ΤΟ Α’ Αθή­νας και Μεταφορών.
 • Στις 4 και 5/12 στο «Θέα­τρο Πολι­τών», στις 6.30 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Περιστερίου.
 • Στις 11/12 στην Αίθου­σα «Ανα­τό­λια» καλούν οι ΚΟ Ν. Ιωνίας.
 • Στις 11/12 στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Εργα­τι­κού Κέντρου Ελευ­σί­νας — Δυτι­κής Αττι­κής, στις 7 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Ελευ­σί­νας, Μεγά­λων Απο­θη­κών και Εκπαιδευτικών.
 • Στις 11/12 στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Δήμου Μοσχά­του, στις 6 μ.μ., καλεί η ΚΟ Μοσχάτου.
 • Στις 11 και 12/12 στο Κινη­μα­το­θέ­α­τρο «Καλυ­ψώ», στις 6.30 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Λόφου και ΕΒΕ Καλλιθέας.
 • Στις 12/12 στον δημο­τι­κό κινη­μα­το­γρά­φο «Μαρία Ελε­να», στις 11 π.μ., καλούν οι ΚΟ Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων — Καματερού.
 • Στις 12/12 στον κινη­μα­το­γρά­φο «ΣΙΝΕΑΚ», στις 11 π.μ., καλούν οι ΚΟ του δήμου Πειραιά.
 • Στις 12/12 στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του δημαρ­χεί­ου Περά­μα­τος, στις 6 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Περάματος.
 • Στις 12/12 στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Μελί­να Μερ­κού­ρη», στις 6 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Κερα­τσι­νί­ου — Δραπετσώνας.
 • Στις 12/12 στον κινη­μα­το­γρά­φο «Σινέ Παρά­δει­σος», στις 11 π.μ., καλούν οι ΚΟ Κορυ­δαλ­λού και Νίκαιας.
 • Στις 14/12 στο Συνε­δρια­κό — Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης», στις 7 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Αργυ­ρού­πο­λης — Ελληνικού.
 • Στις 17/12 στον κινη­μα­το­γρά­φο «Studio», στις 7 μ.μ., καλεί η ΤΟ Βιομηχανίας.
 • Στις 18/12 στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Αντώ­νης Σαμα­ρά­κης», στις 6 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Κερα­τσι­νί­ου — Δραπετσώνας.
 • Στις 18/12 στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Ηλέ­κτρα Απο­στό­λου», στις 7 μ.μ., καλεί η ΚΟΒ Νέου Ηρακλείου.
 • Στις 18/12 στον κινη­μα­το­γρά­φο «Studio», στις 7 μ.μ., καλεί η ΤΟ ΕΒΕ.
 • Στις 18/12 στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Καλ­λι­θέ­ας, στις 6.30 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Τζι­τζι­φιών και Κέντρου Καλλιθέας.
 • Στις 18 και 19/12 στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο «Μελί­να Μερ­κού­ρη», στις 6.30 μ.μ., καλούν οι ΚΟ Μπραχαμίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο