Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα στα Προπύλαια (ΦΩΤΟ)

Ξεκί­νη­σε στην Αθή­να, στα Προ­πύ­λαια η συγκέ­ντρω­ση των συν­δι­κά­των στα πλαί­σια της σημε­ρι­νής 24ωρης απερ­γί­ας ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο της κυβέρνησης.

Στην κεντρι­κή εξέ­δρα της συγκέ­ντρω­σης στα Προ­πύ­λαια ξεχω­ρί­ζει το πανό του ΠΑΜΕ με σύν­θη­μα «Η ανά­πτυ­ξη τσα­κί­ζει τη ζωή μας — Οργά­νω­ση και αγώ­νας η απά­ντη­σή μας», ενώ άλλο πανό του Μετώ­που στέλ­νει μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση και την εργο­δο­σία: «Κάτω τα χέρια από τα συν­δι­κά­τα, τη συλ­λο­γι­κή οργά­νω­ση και δράση».

Στο χώρο υπάρ­χει και το πανό της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας με σύν­θη­μα που αφο­ρά την αυρια­νή μέρα, 3 Οκτώ­βρη, που η ΠΣΟ έχει κηρύ­ξει «Παγκό­σμια Μέρα Δρά­σης ενά­ντια σε φασι­σμό, ξενο­φο­βία, ρατσισμό».

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση παρα­βρί­σκε­ται και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Πριν ξεκι­νή­σει η κεντρι­κή ομι­λία στο βήμα ανέ­βη­κε ο Βάλ­σα­μος Συρί­γος, εκ μέρους της Επι­τρο­πής κατά των Πλει­στη­ρια­σμών του ΠΑΜΕ, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στα όσα έγι­ναν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στην κινη­το­ποί­η­ση ενά­ντια στο πλει­στη­ρια­σμό πρώ­της κατοι­κί­ας μίας λαϊ­κής οικο­γέ­νειας, που ανε­στά­λη, μετά την παρέμ­βα­ση των ταξι­κών δυνάμεων.

Ο Β. Συρί­γος κατήγ­γει­λε την ΝΔ, που πατώ­ντας στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει ιδιώ­νυ­μο τις κινη­το­ποι­ή­σεις για τη λαϊ­κή κατοι­κία, έστει­λε τα ΜΑΤ προ­σπα­θώ­ντας να τσα­κί­σει τους διαδηλωτές.

«Η θέλη­σή μας ήταν μεγα­λύ­τε­ρη» τόνι­σε και πρό­σθε­σε: «Κανέ­νας μόνος του στην κρί­ση, κανέ­νας μόνος του στην “ανα­πτυ­ξή” τους. Εμπρός για νέους αγώνες».

Αυτή την ώρα, στο βήμα της συγκέ­ντρω­σης είναι ο Γ. Τασιού­λας, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων που κάνει την κεντρι­κή ομι­λία στη συγκέντρωση.

 

pame2 pame3

Περιφρουρήσεις — προσυγκεντρώσεις

Σημειώ­νε­ται ότι από νωρίς το πρωί οι ταξι­κές δυνά­μεις σε όλη την χώρα έδω­σαν την μάχη της επι­τυ­χί­ας της απερ­γί­ας με περι­φρου­ρή­σεις σε λιμά­νια, ξενο­δο­χεία, για­πιά, πολυ­κα­τα­στή­μα­τα, υπη­ρε­σί­ες, επι­χει­ρή­σεις, ΒΙΠΕ κλπ σε Αθή­να, Πει­ραιά και άλλες πόλεις.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί άρχι­σαν να κατα­φθά­νουν στο χώρο οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις των συν­δι­κά­των και των μαζι­κών φορέων.

Με πορεία από την Πλα­τεία Κάνιγ­γος έφτα­σαν τα μπλοκ των σωμα­τεί­ων και των Επι­τρο­πών Αγώ­να εργα­ζο­μέ­νων από τον ιδιω­τι­κό και τον δημό­σιο τομέα, ενώ από την Ομό­νοια έφτα­σε η προ­συ­γκέ­ντρω­ση της ΟΒΣΑ και συλ­λό­γων αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, συλ­λό­γων της ΟΓΕ, σωμα­τεί­ων συντα­ξιού­χων και άλλων μαζι­κών φορέ­ων από τις γει­το­νιές της Αθή­νας. Στα Προ­πύ­λαια τους περί­με­ναν ήδη πολ­λοί φοι­τη­τές, που αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα των συλ­λό­γων τους για συμ­με­το­χή στην κινητοποίηση.

pame4 pame5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο