Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε η κακοκαιρία, εμφανίστηκαν και τα πρώτα προβλήματα — Έκλεισε η Πατρών — Κορίνθου

Προ­βλή­μα­τα σε τμή­μα του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου Πατρών ‑Αθη­νών, στο ύψος της Αιγιά­λειας, προ­κά­λε­σαν οι έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις που σημειώ­θη­καν στην Αχαΐα.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την «Ολυ­μπία Οδό», έχει δια­κο­πεί, λόγω λασπο­ρο­ών, η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των από τα διό­δια του Ελαιώ­να, έως τον κόμ­βο Καλα­βρύ­των, στο ρεύ­μα κίνη­σης προς Αθήνα.

Στο σημείο βρί­σκο­νται και επι­χει­ρούν μηχα­νή­μα­τα, προ­κει­μέ­νου να επι­λύ­σουν το πρό­βλη­μα, ενώ, σύμ­φω­να με την «Ολυ­μπία Οδό», όσα οχή­μα­τα βρί­σκο­νταν στην περιο­χή πέρα­σαν από το σημείο των λασπο­ρο­ών, αφού πρώ­τα μηχα­νή­μα­τα καθά­ρι­σαν μία από τις λωρί­δες κυκλοφορίας.

Να σημειω­θεί ότι στην περιο­χή που κατα­γρά­φη­καν οι λασπο­ρο­ές είχε εκδη­λω­θεί φωτιά στα τέλη του περα­σμέ­νου Ιουλίου.

Κλειστή η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών — Πατρών λόγω κατολίσθησης

Κατο­λί­σθη­ση βρά­χων, εξαι­τί­ας της έντο­νης βρο­χό­πτω­σης, σημειώ­θη­κε πριν από λίγη ώρα στο ύψος του Δια­κο­φτού στο Αίγιο, με απο­τέ­λε­σμα να έχει κλεί­σει η Παλαιά Εθνι­κή Οδός Αθη­νών — Πατρών καθώς και ένα τμή­μα της Νέας Εθνι­κής Οδού στο ρεύ­μα προς Αθήνα.

Λόγω του περι­στα­τι­κού, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, οδη­γοί έχουν εγκλω­βι­στεί στα οχή­μα­τά τους στο 162ο χιλιόμετρο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο