Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε η ψηφοφορία για τα δημοψηφίσματα στις ελεγχόμενες από τη Ρωσία ουκρανικές περιοχές

Ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα το πρωί στις ουκρα­νι­κές περιο­χές που ελέγ­χο­νται πλή­ρως ή εν μέρει από τη Μόσχα τα δημο­ψη­φί­σμα­τα ενσω­μά­τω­σης στη Ρωσία, όπως μετέ­δω­σαν τα ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, μια ψηφο­φο­ρία την οποία η Ουκρα­νία και η Δύση έχουν χαρα­κτη­ρί­σει “ψευ­δο­δη­μο­ψή­φι­σμα”.

Η δια­δι­κα­σία, που ξεκί­νη­σε στις 08:00 (τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας) και ανα­μέ­νε­ται να διαρ­κέ­σει ως τις 27 Σεπτεμ­βρί­ου, διε­ξά­γε­ται στις αυτο­νο­μι­στι­κές, φιλο­ρω­σι­κές επαρ­χί­ες Ντο­νέ­τσκ και Λου­χάνσκ (στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία) καθώς και στις περιο­χές που βρί­σκο­νται υπό ρωσι­κή κατο­χή στις επαρ­χί­ες Χερ­σώ­να και Ζαπορίζια.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο