Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε με καταθέσεις μαρτύρων η δευτεροβάθμια δίκη της Ηριάννας και του Περικλή

Με κατα­θέ­σεις μαρ­τύ­ρων συνε­χί­στη­κε ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των η δίκη σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό της Ηριάν­νας και του συγκα­τη­γο­ρού­με­νου της Περι­κλή, οι οποί­οι πρω­τό­δι­κα κατα­δι­κά­στη­καν σε 13 χρό­νια κάθειρ­ξη ο καθέ­νας, για “συμ­με­το­χή στην οργά­νω­ση Συνω­μο­σία Πυρή­νων της Φωτιάς”.

Η 29χρονη διδα­κτο­ρι­κή υπο­ψή­φια στο τμή­μα Φιλο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και ο 34χρονος πτυ­χιού­χος Γεω­πο­νι­κής, είναι κρα­τού­με­νοι από τον περα­σμέ­νο Ιού­νιο καθώς δεν έχει δοθεί ανα­στο­λή στην εκτέ­λε­ση των ποι­νών τους, ενώ παράλ­λη­λα πολ­λοί νομι­κοί έχουν δια­τυ­πώ­σει έντο­νους προ­βλη­μα­τι­σμούς τόσο για τα εργα­στη­ρια­κά στοι­χεία βάση των οποί­ων οι δύο νέοι κατα­δι­κά­στη­καν σε πρώ­το βαθ­μό όσο και για την άρνη­ση της δικαιο­σύ­νης να επι­τρέ­ψει την έξο­δο τους από την φυλακή.

Στην σημε­ρι­νή δια­δι­κα­σία ολο­κλη­ρώ­θη­κε η κατά­θε­ση του συντρό­φου της 29χρονης, Κων­στα­ντί­νου Παπα­δό­που­λου ο οποί­ος είχε ξεκι­νή­σει να κατα­θέ­τει στις 21 Μαρ­τί­ου, ημέ­ρα έναρ­ξης της δίκης των δύο κατη­γο­ρου­μέ­νων. Ο μάρ­τυ­ρας απά­ντη­σε σε ερω­τή­σεις της Έδρας και επα­νέ­λα­βε την θέση του ότι αυτό που συμ­βαί­νει με την σύντρο­φο του και τον φίλο του είναι κόντρα στην κοι­νή λογι­κή, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την όλη δικα­στι­κή περι­πέ­τεια των δύο ως “καφ­κι­κή κατά­στα­ση” εξαι­τί­ας της οποί­ας υπάρ­χει τόσο μεγά­λη συμπα­ρά­στα­ση του κόσμου. “Ο κόσμος κατα­λα­βαί­νει τον παρα­λο­γι­σμό”, είπε χαρακτηριστικά.

Στο βήμα του μάρ­τυ­ρα ανέ­βη­κε η βιο­λό­γος, στέ­λε­χος της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευ­νών της ΕΛ.ΑΣ Αρι­στέα Μεθε­νί­τη η οποία ανα­φέρ­θη­κε στα, αμφι­σβη­τού­με­να από άλλους βιο­λό­γους, απο­τε­λέ­σμα­τα εργα­στη­ρια­κής εξέ­τα­σης που οδή­γη­σαν την Ηριάν­να και τον Περι­κλή ενώ­πιον της Δικαιοσύνης .

Η κ. Μεθε­νί­τη υπε­ρα­μύν­θη­κε των απο­τε­λε­σμά­των ταυ­το­ποί­η­σης που περι­λαμ­βά­νο­νται στην δικο­γρα­φία, ενώ παρα­δέ­χθη­κε κατό­πιν πολ­λών ερω­τή­σε­ων ότι είναι πολύ ασφα­λέ­στε­ρο υλι­κό το αίμα ή το σπέρ­μα για να προσ­διο­ρί­σεις έναν γενε­τι­κό τύπο, σε σχέ­ση με ένα μέρος αποτυπώματος.

Η υπε­ρά­σπι­ση που αμφι­σβη­τεί την αξιο­πι­στία της μεθό­δου ταυ­το­ποί­η­σης που εφαρ­μό­στη­κε, εντό­πι­σε αντι­φά­σεις και ασά­φειες στην κατά­θε­ση της μάρτυρα.

Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 24 Μαΐου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο