Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε να δολοφονεί άμαχους Παλαιστίνιους το Ισραήλ — 2 νεκροί ήδη σήμερα (Συνεχής ενημέρωση)

Δύο Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα από πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη Λωρί­δα της Γάζας, κατά μήκος των συνό­ρων, στη διάρ­κεια των δια­δη­λώ­σε­ων κατά της μετα­φο­ράς της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας στην Ιερου­σα­λήμ, ανα­κοί­νω­σε το τοπι­κό υπουρ­γείο Υγείας.

ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ Παλαι­στί­νιους το κρά­τος δολο­φό­νος ΙΣΡΑΗΛ – 25 Νεκροί (Συνε­χής ενημέρωση)

Στη Λωρί­δα της Γάζας σημειώ­νο­νται ταρα­χές από το τέλος του πρω­ι­νού. Χιλιά­δες δια­δη­λω­τές συγκε­ντρώ­νο­νται σε διά­φο­ρα σημεία κατά μήκος των συνό­ρων με το Ισρα­ήλ, κατά την κορύ­φω­ση έξι εβδο­μά­δων δια­δη­λώ­σε­ων την ώρα που οι ΗΠΑ ετοι­μά­ζο­νται να ανοί­ξουν την πρε­σβεία τους στην Ιερου­σα­λήμ.. Αυτός ο δεύ­τε­ρος θάνα­τος ανε­βά­ζει σε 56, σύμ­φω­να με το AFP, τον αριθ­μό των Παλαι­στι­νί­ων που έχουν σκο­τω­θεί στη Λωρί­δα της Γάζας από ισραη­λι­νά πυρά αφό­του ξεκί­νη­σαν οι μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις στις 30 Μαρτίου.

Σύμ­φω­να με το Reuters, μαζί με τους δύο Παλαι­στί­νιους που σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα, ηλι­κί­ας 21 και 29 ετών αντί­στοι­χα, ο αριθ­μός των Παλαι­στι­νί­ων που σκο­τώ­θη­καν από τις 30 Μαρ­τί­ου ανέρ­χε­ται σε 47.

Του­λά­χι­στον 35 Παλαι­στί­νιοι τραυ­μα­τί­στη­καν σήμε­ρα από αλη­θι­νά πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών, σύμ­φω­να με αξιω­μα­τού­χους στον τομέα της υγείας.

 

Το Ισρα­ήλ υπο­στη­ρί­ζει ότι οι στρα­τιώ­τες χρη­σι­μο­ποιούν αλη­θι­νά πυρά προ­κει­μέ­νου να απο­τρέ­ψουν ζημιές ή παρα­βί­α­ση του συνο­ρια­κού φράκτη.

Οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες πρό­κει­ται να κορυ­φω­θούν αύριο Τρί­τη, την ημέ­ρα που οι Παλαι­στί­νιοι θρη­νούν για τη «Νάκ­μπα» (Κατα­στρο­φή), όταν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες απ’ αυτούς εκδιώ­χθη­καν το 1948 από τα σπί­τια τους.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός έχει δηλώ­σει πως οι στρα­τιώ­τες του υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα σύνο­ρα και ανοί­γουν πυρ βάσει των κανό­νων εμπλοκής.

Παλαι­στί­νιοι αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες δήλω­σαν πως ισραη­λι­νά αερο­σκά­φη έρι­ξαν επί­σης σήμε­ρα εύφλε­κτο υλι­κό για να κάψουν ελα­στι­κά που δια­δη­λω­τές είχαν στι­βά­ξει για να τους βάλουν φωτιά και να τα αφή­σουν να κυλή­σουν προς τον φράκτη.

Οι Ισραη­λι­νοί έρι­ξαν επί­σης δακρυ­γό­να σε ανθρώ­πους που βρί­σκο­νταν στους καταυ­λι­σμούς από σκη­νές οι οποί­οι έχουν ξεφυ­τρώ­σει κατά μήκος των συνό­ρων, δήλω­σαν αυτό­πτες μάρτυρες.

Ο Ναφτά­λι Μπέ­νετ, ο ισραη­λι­νός υπουρ­γός Παι­δεί­ας, δήλω­σε στο ισραη­λι­νό ραδιό­φω­νο πως το Ισρα­ήλ θα αντι­με­τω­πί­σει τον φρά­κτη στη Γάζα σαν ένα «Σιδε­ρέ­νιο Τεί­χος» και όποιον το πλη­σιά­σει ως «τρο­μο­κρά­τη».

Εγκαι­νιά­ζε­ται σήμε­ρα η πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Ιερου­σα­λήμ ελλεί­ψει συναί­νε­σης – Απει­λη­τι­κές προει­δο­ποι­ή­σεις από το Ισραήλ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο