Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε το εφιαλτικό σενάριο… Το Ισραήλ πλήττει τη Ράφα και οι «σύμμαχοί» του καλούν σε… αυτοσυγκράτηση!

Από τότε που το κρά­τος-δολο­φό­νος του Ισρα­ήλ έχει ανα­κοι­νώ­σει τα σχέ­δια του για χερ­σαία εισβο­λή στη Ράφα, και ειδι­κά σήμε­ρα τη Δευ­τέ­ρα 6 Μάη, υπάρ­χει μια δολο­φο­νι­κή παρά­κρου­ση τόσο από το Ισρα­ήλ όσο όμως και από όσους στη­ρί­ζουν τη γενο­κτο­νία που δια­πράτ­τει ενα­ντί­ον του Παλαι­στη­νια­κού λαού εδώ και 7 μήνες: τους «ανθρω­πι­στές» των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις είναι πως το Ισρα­ήλ εδώ και μέρες — και όχι μόνο τις τελευ­ταί­ες ώρες… — βομ­βαρ­δί­ζει ήδη την Ράφα. Σήμε­ρα το πρωί έδω­σε εντο­λή εκκέ­νω­σης που αφο­ρά ανα­το­λι­κές συνοι­κί­ες της πόλης δίνο­ντας «σήμα» ότι θα κλι­μα­κώ­σει τα εγκλή­μα­τά του. Την ίδια στιγ­μή ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ καλούν το Ισρα­ήλ σε «αυτο­συ­γκρά­τη­ση» σε ένα κρε­σέ­ντο υπο­κρι­σί­ας. Πιο συγκεκριμένα:

Το Ισρα­ήλ από σήμε­ρα ρίχνει από αέρος φυλ­λά­δια θανά­του στους Παλαι­στί­νιους της ανα­το­λι­κής Ράφα λέγο­ντας τους να εκκε­νώ­σουν προς …«ανθρω­πι­στι­κές ζώνες»! Ακό­μα και αν παρα­βλέ­ψει κανείς ότι απευ­θύ­νο­νται σε ανθρώ­πους που αυτή τη στιγ­μή και εδώ και μήνες στε­ρού­νται το νερό και το φαγη­τό! Σε ανθρώ­πους που πιθα­νά έχουν χάσει μέλη της οικο­γέ­νειάς τους. Σε ανθρώ­πους που πιθα­νά πριν λίγο και­ρό είχαν εκκε­νώ­σει άλλη περιο­χή της Γάζας, που πλέ­ον έχει ισο­πε­δώ­σει ο Ισραη­λι­νός στρα­τός, προς την «ανθρω­πι­στι­κή ζώνη» της Ράφα. Ακό­μα και αν κανείς, λοι­πόν, τα παρα­βλέ­ψει αυτά, ποιον και τι να εμπι­στευ­τούν αυτοί οι άνθρω­ποι; Το κρά­τος που βομ­βάρ­δι­σε «ανθρω­πι­στι­κές ζώνες» νοσο­κο­μεί­ων, σχο­λεί­ων, προ­σφυ­γι­κών καταυ­λι­σμών, υπο­δο­μών του ΟΗΕ, ναών κ.ά.;

Την ίδια στιγ­μή, μάλι­στα, το Γαλ­λι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων επι­κα­λού­με­νο εκπρό­σω­πο της «Παλα­στι­νια­κής αρχής πολι­τι­κής άμυ­νας» μετέ­δω­σε πως το Ισρα­ήλ βομ­βάρ­δι­σε νωρί­τε­ρα συνοι­κί­ες της ανα­το­λι­κής Ράφα που μόλις το πρωί έδω­σε εντο­λή με sms και φυλ­λά­δια να εκκε­νω­θούν. Η Ραφα βομ­βαρ­δί­στη­κε και εχθές το βρά­δυ όπου δεκά­δες άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους ανά­με­σα τους και 11 παι­διά. Εκπρό­σω­ποι του Ισραη­λι­νού στρα­τού δηλώ­νουν πως η επι­χεί­ρη­ση, προς το παρόν, θα είναι περιο­ρι­σμέ­νη και αφο­ρά μόλις 100.000 κατοί­κους των συγκε­κρι­μέ­νων συνοι­κιών της Ράφα! Την ίδια στιγ­μή που ο δολο­φο­νι­κός κατο­χι­κός στρα­τός έχει ανα­γκά­σει να ζουν στη Λωρί­δα της Γάζας (που έχει έκτα­ση όσο η Άνδρος) 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι και πλέ­ον πάνω από 1 εκα­τομ­μύ­ριο από αυτούς ανα­γκά­στη­καν να ζούν σε μια πόλη στα νότια αυτής της Λωρί­δας, την Ράφα.

Ο Ισραη­λι­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Γιο­άβ Γκα­λάντ φέρε­ται να δήλω­σε σήμε­ρα πως το νέο μακε­λειό στη Ράφα κρί­νε­ται ανα­γκαίο καθώς η Χαμάς, ισχυ­ρί­ζε­ται ο υπουρ­γός, αρνεί­ται συμ­φω­νία για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων. Όμως, ο ίδιος ο Νετα­νιά­χου έχει δηλώ­σει πως η εισβο­λή στη Ράφα θα γίνει είτε υπάρ­ξει συμ­φω­νία είτε όχι!

Ενώ συμ­βαί­νουν όλα αυτά, ενώ το Ισρα­ήλ σφά­ζει εδώ και 7 μήνες, ο Ζ. Μπο­ρέλ, επι­κε­φα­λής διπλω­μα­τί­ας της ΕΕ με ανάρ­τη­ση του στο Χ επέ­δει­ξε … «ανθρω­πιά» σημειώ­νο­ντας πως: «Οι εντο­λές εκκέ­νω­σης του Ισρα­ήλ προς αμά­χους στη Ράφα προ­μη­νύ­ουν τα χει­ρό­τε­ρα: περισ­σό­τε­ρο πόλε­μο και λιμό. Αυτό είναι απα­ρά­δε­κτο. Το Ισρα­ήλ πρέ­πει να απαρ­νη­θεί μια χερ­σαία επιχείρηση».

Ταυ­τό­χρο­να, εκπρό­σω­πος τύπου του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ, φέρε­ται να δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο πως «έχου­με κατα­στή­σει σαφή στην ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση την άπο­ψή μας σχε­τι­κά με μια μεγά­λης κλί­μα­κας χερ­σαία εισβο­λή στη Ράφα και ο πρό­ε­δρος θα μιλή­σει με τον πρω­θυ­πουρ­γό σήμε­ρα». Να θυμί­σου­με πως ο Υπ. Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Αντ. Μπλίν­κεν προ ημε­ρών είχε δηλώ­σει πως δεν έχει δει ακό­μα σχέ­δια για επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στη Ράφα που θα δια­σφα­λί­ζουν τους αμάχους.

Αν δηλα­δή το Ισρα­ήλ, όπως …κάνει μέχρι τώρα, προ­ε­τοι­μά­σει «χει­ρουρ­γι­κά πλήγ­μα­τα», «ασφα­λές σχέ­δια απο­μά­κρυν­σης των αμά­χων» τότε, σύμ­φω­να με τους συμ­μά­χους του κρά­τους δολο­φό­νου, και η σφα­γή και ο εκτο­πι­σμός ενός ολό­κλη­ρου λαού μπο­ρεί να συνε­χί­ζε­ται και αυτά να γίνο­νται με …«ανθρω­πι­στι­κό» τρόπο!

Πηγή: 902.gr

Δεν θα είναι «πικ-νικ»

Την ώρα που από το Ισρα­ήλ κάνουν λόγο για προ­σω­ρι­νή επι­χεί­ρη­ση την οποία χαρα­κτη­ρί­ζουν ανα­γκαία, η πρώ­τη αντί­δρα­ση από τη Χαμάς είναι ξεκάθαρη.

Εκπρό­σω­πος της ισλα­μι­στι­κής οργά­νω­σης μίλη­σε στο Reuters και έκα­νε λόγο για «σοβα­ρή κλι­μά­κω­ση με επιπτώσεις».

Ο στρα­τιω­τι­κός βρα­χί­ο­νας της Χαμάς στέλ­νει το μήνυ­μα ότι μια χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση δεν θα είναι «πικ-νικ» για τον IDF και προ­σθέ­τει ότι είναι «πλή­ρως προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη» να υπε­ρα­σπι­στεί τους Παλαι­στί­νιους, ενώ ζήτη­σε από τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να ανα­λά­βει δρά­σει άμε­σα προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σει τα ισραη­λι­νά σχέδια.

Η απόλυτη καταστροφή

Ήδη ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις που βρί­σκο­νται στη Λωρί­δα δια­μη­νύ­ουν για τις κατα­στρο­φι­κές επι­πτώ­σεις που θα έχει μια ισραη­λι­νή επίθεση.

Ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, προει­δο­ποί­η­σε ότι η χερ­σαία επί­θε­ση στη Ράφα θα βάλει το τελευ­ταίο καρ­φί στο φέρε­τρο για την ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια στη Γάζα. «Οποια­δή­πο­τε χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση θα σημά­νει περισ­σό­τε­ρο θάνα­το. Θα είναι μια σφα­γή αμά­χων» υπο­γραμ­μί­ζει ο ΟΗΕ.

Η Σαμά Χαντίντ, εκπρό­σω­πος του νορ­βη­γι­κού συμ­βου­λί­ου για τους πρό­σφυ­γες, χαρα­κτη­ρί­ζει την εντο­λή του Ισρα­ήλ ως «πλή­ρως προ­βλη­μα­τι­κή, απάν­θρω­πη και επι­κίν­δυ­νη». Υπο­γραμ­μί­ζει, εξάλ­λου, ότι η περιο­χή Αλ Μαουά­σι στην οποία καλού­νται να μετα­φερ­θούν οι άμα­χοι δεν είναι έτοι­μη να φιλο­ξε­νή­σει τόσο πλη­θυ­σμό και δεν υπάρ­χουν υπη­ρε­σί­ες ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

«Είναι η αρχή ενός εφιαλ­τι­κού σενα­ρί­ου για τους ανθρώ­πους της Ράφα που είναι τρο­μο­κρα­τη­μέ­νοι εδώ και μήνες. Η επί­θε­ση θα φέρει και την ολι­κή κατάρ­ρευ­ση της απο­στο­λής ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας» προσθέτει.

Εκπρό­σω­πος της UNRWA, επί­σης, μιλά­ει για ένα κατα­στρο­φι­κό σενά­ριο, με τη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση να σημαί­νει ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρα βάσα­να και θάνατο.

Η Υπη­ρε­σία του ΟΗΕ για τους πρό­σφυ­γες ξεκα­θα­ρί­ζει ότι δεν θα φύγει από τη Γάζα, καθώς η παρου­σία της στη Ράφα προ­σφέ­ρει σημα­ντι­κή βοή­θεια προς τους αμάχους.

Ο αρχι­κός πλη­θυ­σμός της Ράφα πριν από τον πόλε­μο ήταν περί­που 270.000, ενώ τώρα, με βάση τα στοι­χεία του ΠΟΥ, περισ­σό­τε­ροι από 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο άμα­χοι έχουν βρει κατα­φύ­γιο στην περιοχή.

Το Ισρα­ήλ υπο­στη­ρί­ζει ότι έχει επε­κτεί­νει την ζώνη εκκέ­νω­σης στην Αλ Μαουά­σι, όμως, οι προη­γού­με­νες ζώνες εκκέ­νω­σης έχουν απο­δει­χθεί ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νες για τους εκτοπισμένους.

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο