Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε το κινέζικο τρένο για την καρδιά της ΕΕ

Ο Κ. Μαρξ, στο έργο του «Το Κεφά­λαιο», απέ­δει­ξε επι­στη­μο­νι­κά ότι το προ­τσές ανταλ­λα­γής των εμπο­ρευ­μά­των κλεί­νει μέσα του αντι­φα­τι­κές και αλλη­λο­α­πο­κλειό­με­νες σχέ­σεις και η εξέ­λι­ξη του δεν αναι­ρεί αυτές τις αντι­φά­σεις. Πολύ περισ­σό­τε­ρο που οι αντα­γω­νι­σμοί σήμε­ρα επε­κτεί­νο­νται και στους αγω­γούς ενέρ­γειας και με τα μέσα μετα­φο­ράς να έχουν εξε­λι­χθεί σε μέγι­στο βαθμό.

Έτσι _μεταξύ άλλων και ενώ τα κινέ­ζι­κα πλοία αλω­νί­ζουν τους ωκε­α­νούς και γίνο­νται σε μέγε­θος πλω­τές πόλεις, τώρα μπαί­νει στο παι­χνί­δι και το τρέ­νο. Όσο κι αν φανεί παρά­ξε­νο το σχέ­διο που ξεκί­νη­σε τον Ιού­νη του 15 έγι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και ένα νέο διε­θνές σιδη­ρο­δρο­μι­κό δρο­μο­λό­γιο συν­δέ­ει πλέ­ον το Χαρ­μπίν της Κίνας με το Τίλ­μπουρχ της Ολλαν­δί­ας, δια­σχί­ζο­ντας δια­γώ­νια τον πλανήτη.
Πρό­κει­ται για την πρώ­τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή υπη­ρε­σία μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των μετα­ξύ της Κίνας και της Ευρώ­πης που συν­δέ­ει την κινε­ζι­κή συνο­ρια­κή πόλη, με την ΕΕ.

Ήδη η πρώ­τη εμπο­ρι­κή αμα­ξο­στοι­χία με 1.300 τόνους αμι­νο­ξέ­ος σε 55 κοντέι­νερ ανα­χώ­ρη­σε από τον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό διε­θνών εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων στην Χαρ­μπίν στις 14-Μάρ­τη, σημα­το­δο­τώ­ντας την έναρ­ξη του ανα­φε­ρό­με­νου σιδη­ρο­δρο­μι­κού δρο­μο­λο­γί­ου, όπως ανα­κοί­νω­σε η China Railway Harbin Group Co., Ltd.

Η αμα­ξο­στοι­χία θα ταξι­δέ­ψει 10.257 χλμ και μέσω της Εσω­τε­ρι­κής Μογ­γο­λί­ας θα φτά­σει στο Τίλ­μπουρχ σε 15 ημέρες.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες
από ΑΠΕ & china.org.cn

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο