Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων με αντιπροσώπους “μαϊμού”

Ξεκί­νη­σε το συνέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ελλά­δας με τους αντι­προ­σώ­πους – εργο­δό­τες μαϊ­μού­δες να δια­μαρ­τύ­ρο­νται που το ΠΑΜΕ δεν τους αφή­νει να ψηφίσουν!!

Σε αυτό το συνέ­δριο η εργο­δο­σία δεν στέλ­νει απλά τα τσι­ρά­κια της, αλλά επι­χει­ρεί να μπει απευ­θεί­ας η ίδια με φυσι­κή παρου­σία στο εργα­τι­κό κίνη­μα. Εργο­δό­τες, στε­λέ­χη εται­ρειών, μέλη διοι­κη­τι­κών συμ­βου­λί­ων εται­ρειών και super market φιγου­ρά­ρουν στη λίστα των αντι­προ­σώ­πων και των ψηφι­σά­ντων μελών, αλλοιώ­νο­ντας την πραγ­μα­τι­κή θέλη­ση των εργα­ζο­μέ­νων στο εμπό­ριο και τις υπηρεσίες.

Από νωρίς το πρωί μάλι­στα, οι ένο­πλοι μπρά­βοι της εργο­δο­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ελλά­δας, είχαν «πιά­σει στα­σί­δι», τόσο μέσα στην αίθου­σα που θα πραγ­μα­το­ποιού­νταν το Συνέ­δριο, όσο και στους γύρω χώρους μέσα στο ξενοδοχείο.

Μάλι­στα οι τρα­μπού­κοι που επι­στρα­τεύ­τη­καν τόλ­μη­σαν να απλώ­σουν χέρι και να χτυ­πή­σουν τον Νίκο Μαυ­ρο­κέ­φα­λο, μέλος της Διοί­κη­σης του ΕΚΑ.

Τη μάχη για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση του Συνε­δρί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ελλά­δας (ΟΙΥΕ), χωρίς την παρέμ­βα­ση της εργο­δο­σί­ας, αλλά και χωρίς μπρά­βους από την πλειο­ψη­φία της Ομο­σπον­δί­ας, έδω­σαν από το πρωί Σωμα­τεία Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων και Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων, με κεντρι­κό σύν­θη­μα ««Έξω η εργο­δο­σία από τα Συν­δι­κά­τα. Συν­δι­κά­τα εργα­τών, όχι των εργοδοτών».

Λίγο αργό­τε­ρα σύνε­δροι της ΔΑΣ φορώ­ντας μάσκες μαϊ­μού­δων και κρα­τώ­ντας ταμπέ­λες που έγρα­φαν «διευ­θυ­ντής σού­περ μάρ­κετ» και «διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος ΑΕ»,  μπή­καν στο ξενο­δο­χείο σατι­ρί­ζο­ντας  τις δια­δι­κα­σί­ες του συνε­δρί­ου των εργοδοτών.

Το ΚΚΕ καταγγέλλει “πρωτοφανή, ωμή, παρέμβαση της εργοδοσίας και των παρατρεχάμενων εργατοπατέρων στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων”

Το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­σή του καταγ­γέλ­λει “τη σημε­ρι­νή πρω­το­φα­νή, ωμή, παρέμ­βα­ση της εργο­δο­σί­ας και των παρα­τρε­χά­με­νων εργα­το­πα­τέ­ρων στο Συνέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων. Σε αγα­στή συνερ­γα­σία εργο­δο­τι­κοί συν­δι­κα­λι­στές της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, στε­λέ­χη της εργο­δο­σί­ας που παρί­στα­ναν τους εκλεγ­μέ­νους εργα­ζό­με­νους, προ­σπά­θη­σαν να νομι­μο­ποι­ή­σουν ένα συνέ­δριο με νόθους αντι­προ­σώ­πους κι όταν αυτή η προ­σπά­θεια παρε­μπο­δί­στη­κε από τους εργα­ζό­με­νους, τότε κατέ­φυ­γαν στην επι­στρά­τευ­ση ένο­πλων μπρά­βων κι ανθρώ­πων της νύχτας, οι οποί­οι και χτύ­πη­σαν συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ”.

“Η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ έχει τερά­στιες ευθύ­νες για αυτή την πρω­το­φα­νή αθλιό­τη­τα, όχι μόνο για­τί οι άνθρω­ποί της στα συν­δι­κά­τα νομι­μο­ποιούν το όργιο βίας και νοθεί­ας, αλλά και για­τί αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, που ήταν παρού­σες, δεν έκα­ναν το παρα­μι­κρό ακό­μη κι όταν καταγ­γέλ­θη­καν συγκε­κρι­μέ­να οι οπλο­φό­ροι μπρά­βοι” ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ κατα­λή­γο­ντας στην ανα­κοί­νω­σή του “είναι πλέ­ον υπό­θε­ση όλης της εργα­τι­κής τάξης και των συν­δι­κα­λι­στών που δεν μπο­ρούν να ανε­χτούν την εργο­δο­τι­κή και κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, να παλέ­ψουν για συν­δι­κά­τα που θα είναι πραγ­μα­τι­κά των εργα­τών κι όχι των εργο­δο­τών, για την ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος και την ανα­τρο­πή αυτής της πολιτικής”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο