Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκίνησε το ταξίδι του προς τον Ήλιο το σκάφος Solar Orbiter

Το σκά­φος Solar Orbiter του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Δια­στή­μα­τος (ESA) ξεκί­νη­σε το ταξί­δι του προς τον Ήλιο, του οποί­ου για πρώ­τη φορά θα φωτο­γρα­φή­σει τις αχαρ­το­γρά­φη­τες έως τώρα πολι­κές περιο­χές. Παράλ­λη­λα, θα μελε­τή­σει την ηλια­κή ατμό­σφαι­ρα (στέμ­μα), τον ηλια­κό δίσκο, τον ηλια­κό άνε­μο, τα ηλια­κά μαγνη­τι­κά πεδία και την αλλη­λε­πί­δρα­ση Γης-Ήλιου. Η εκτό­ξευ­ση έγι­νε σήμε­ρα το πρωί (περί­που στις 06:00 ώρα Ελλά­δας) με ένα μεγά­λο αμε­ρι­κα­νι­κό πύραυ­λο Atlas V από το Ακρω­τή­ριο Κανά­βε­ραλ της Φλό­ρι­ντα. Θα είναι η δεύ­τε­ρη δια­στη­μο­συ­σκευή που θα ρίξει περισ­σό­τε­ρο φως στα μυστή­ρια του Ήλιου, παράλ­λη­λα με το σκά­φος Parker Solar Probe της Αμε­ρι­κα­νι­κής Δια­στη­μι­κής Υπη­ρε­σί­ας (NASA), το οποίο εκτο­ξεύ­θη­κε πριν ενά­μι­σι χρό­νο και ήδη έχει τεθεί σε τρο­χιά γύρω από το άστρο μας.

Το κόστους 1,5 δισ. ευρώ και βάρους 1.800 κιλών Solar Orbiter, το οποίο κατα­σκευά­στη­κε από την Airbus, θα φθά­σει σε από­στα­ση περί­που 42 εκα­τομ­μυ­ρί­ων χιλιο­μέ­τρων από τον Ήλιο, ένα­ντι μόνο 6,1 εκατ. χλμ. που θα φθά­σει το Parker Solar Probe. Όμως, αν και από πιο μακριά, το Solar Orbiter, το οποίο δια­θέ­τει δέκα επι­στη­μο­νι­κά όργα­να και κάμε­ρες, θα τρα­βή­ξει τις πρώ­τες εικό­νες των πόλων του Ήλιου, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ έως τώρα. Μόνο τότε οι επι­στή­μο­νες θα έχουν μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη εικό­να για το μαγνη­τι­κό πεδίο του Ήλιου, κάτι που, μετα­ξύ άλλων, θα βοη­θή­σει στην πρό­γνω­ση του δια­στη­μι­κού καιρού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο