Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινάει αύριο στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου το Συνέδριο της ΟΓΕ

«Με πυξίδα τις ανάγκες μας, δυναμώνουμε τον αγώνα για ισοτιμία και χειραφέτηση ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας»

Με το σύν­θη­μα αυτό ξεκι­νά αύριο Παρα­σκευή το 13ο Συνέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δας. Οι εργα­σί­ες του Συνε­δρί­ου θα διε­ξα­χθούν στις 22, 23 και 24 Οκτώ­βρη στο Κλει­στό Γυμνα­στή­ριο Φαλή­ρου (γήπε­δο Tae Kwon Do).

Οι εργα­σί­ες θα ξεκι­νή­σουν με την ειση­γη­τι­κή ομι­λία, τους χαι­ρε­τι­σμούς των προ­σκε­κλη­μέ­νων καθώς και πολι­τι­στι­κό πρό­γραμ­μα. Το Σάβ­βα­το θα ακο­λου­θή­σουν οι τοπο­θε­τή­σεις των συνέ­δρων, ενώ οι εργα­σί­ες θα ολο­κλη­ρω­θούν την Κυρια­κή με την ανά­δει­ξη του νέου Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ομοσπονδίας.ΟΓΕ Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει

Στον χώρο που θα φιλο­ξε­νη­θούν οι εργα­σί­ες του Συνε­δρί­ου, η ΟΓΕ έχει προ­βλέ­ψει για τη δημιουρ­γι­κή απα­σχό­λη­ση των παι­διών, καθώς σημα­ντι­κό μέρος των αντι­προ­σώ­πων είναι μητέ­ρες. Ετσι, τα παι­διά θα έχουν στον παι­δό­το­πο τη δική τους «γωνιά» και ένα παράλ­λη­λο πρό­γραμ­μα δρα­στη­ριο­τή­των, προ­σαρ­μο­σμέ­νο στις δια­φο­ρε­τι­κές ηλι­κί­ες τους, σε μια προ­σπά­θεια της Ομο­σπον­δί­ας να στη­ρί­ξει και να διευ­κο­λύ­νει με πρα­κτι­κά μέτρα τη συμ­με­το­χή νέων μητέ­ρων στις εργα­σί­ες του Συνεδρίου.

Επί­σης, στον χώρο θα εκτε­θούν έργα που πρό­σφε­ραν σύγ­χρο­νοι εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες στην Ομο­σπον­δία για τη διορ­γά­νω­ση λαχειο­φό­ρου με σκο­πό την οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του Συνε­δρί­ου της, ενώ την Κυρια­κή θα γίνει και η σχε­τι­κή κλήρωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο