Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινάει σήμερα το 13ο Συνέδριο της ΚΝΕ

Στις 6 μ.μ. στον Περισ­σό η παρου­σί­α­ση της εισή­γη­σης από τον Νίκο Αμπα­τιέ­λο, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ

«Είμα­στε η σπί­θα που θα κάνει τα σκο­τά­δια φως! Με τη δύνα­μη των επα­να­στα­τι­κών ιδε­ών — Για τον σοσια­λι­σμό. Τολ­μά­με το μεγά­λο βήμα στο μέλ­λον, με το ΚΚΕ. ΚΝΕ δυνα­τή παντού!».
Με αυτό το σύν­θη­μα αρχί­ζουν σήμε­ρα οι εργα­σί­ες του 13ου Συνε­δρί­ου της ΚΝΕ, που διε­ξά­γε­ται στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισ­σό (λεωφ. Ηρα­κλεί­ου 145) και θα ολο­κλη­ρω­θεί την Κυρια­κή 12 Φλεβάρη.

Η έναρ­ξη των εργα­σιών είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για σήμε­ρα στις 18.00 (ώρα προ­σέ­λευ­σης 17.30), με την ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Νίκου Αμπα­τιέ­λου, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ.

Θα παρευ­ρε­θεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας. Επί­σης, έχουν προ­σκλη­θεί να παρα­κο­λου­θή­σουν την έναρ­ξη του Συνε­δρί­ου και την ειση­γη­τι­κή ομι­λία άνθρω­ποι των Γραμ­μά­των, των Τεχνών, του Αθλη­τι­σμού, του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος κ.λπ.

Αύριο Σάβ­βα­το, στις 19.30 θα μιλή­σει στους αντι­προ­σώ­πους και στα στε­λέ­χη της ΚΝΕ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Θέμα­τα του Συνε­δρί­ου είναι ο απο­λο­γι­σμός δρά­σης του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου από το 12ο έως το 13ο Συνέ­δριο και τα νέα καθή­κο­ντα της ΚΝΕ έως το 14ο Συνέ­δριο. Επί­σης, το Συνέ­δριο θα εκλέ­ξει νέο Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο και Κεντρι­κή Επι­τρο­πή Οικο­νο­μι­κού Ελέγχου.

Το 13ο Συνέ­δριο κορυ­φώ­νει την πλού­σια δημό­σια και εσω­ορ­γα­νω­τι­κή συζή­τη­ση στην ΚΝΕ με τις Θέσεις του ΚΣ, που κυκλο­φό­ρη­σαν στα μέσα Οκτώ­βρη, αλλά και την καμπά­νια γνω­ρι­μί­ας με την ΚΝΕ και συμπό­ρευ­σης με το ΚΚΕ, που οργά­νω­σε το ΚΣ της Οργά­νω­σης με πολ­λές εκδη­λώ­σεις σε όλη τη χώρα και σύν­θη­μα «Είμα­στε χιλιά­δες — νέοι εργα­ζό­με­νοι, φοι­τη­τές, μαθη­τές — μέλη της ΚΝΕ. Για­τί όχι και εσύ; Ελα μαζί μας!».

Η έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ είναι έτοι­μη για να υπο­δε­χθεί τους αντι­προ­σώ­πους και τους προ­σκε­κλη­μέ­νους στο Συνέ­δριο κι έχουν στο­λι­στεί τόσο το κτί­ριο όσο και οι γύρω δρό­μοι του Περισ­σού με σημαί­ες, πανό και συν­θή­μα­τα για το 13ο Συνέ­δριο της ΚΝΕ.

Στο μετα­ξύ, τις 28 φτά­νουν οι διε­θνείς αντι­προ­σω­πεί­ες Οργα­νώ­σε­ων Νεο­λαί­ας που θα ταξι­δέ­ψουν ακό­μα και από την άλλη άκρη της Γης για να παρα­κο­λου­θή­σουν τις εργα­σί­ες του 13ου Συνε­δρί­ου της ΚΝΕ, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τον βαθιά διε­θνι­στι­κό χαρα­κτή­ρα της. Ανα­λυ­τι­κά, οι Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες και Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές Οργα­νώ­σεις που θα συμ­με­τά­σχουν στο Συνέ­δριο είναι οι εξής:

 1. Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Νεο­λαιών (ΠΟΔΝ)
 2. Μέτω­πο Νεο­λαί­ας του Κόμ­μα­τος Εργα­σί­ας Αυστρίας
 3. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Βενεζουέλας
 4. Ενω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας, Βραζιλία
 5. Ενω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Βρετανίας
 6. Ενω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας, Γαλλία
 7. Σοσια­λι­στι­κή Γερ­μα­νι­κή Εργα­τι­κή Νεολαία
 8. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Δανίας
 9. Ενω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ισπανίας
 10. Κολε­κτί­βες Νέων Κομ­μου­νι­στών, Ισπανία
 11. Ενω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Ισραήλ
 12. Μέτω­πο Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας, Ιταλία
 13. Νεο­λαία του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος Καζακστάν
 14. Νέοι Σοσια­λι­στές του Σοσια­λι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Κροατίας
 15. Ενιαία Δημο­κρα­τι­κή Οργά­νω­ση Νεο­λαί­ας, Κύπρος
 16. Μέτω­πο Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας, Μεξικό
 17. Ενω­ση Νεο­λαί­ας Μπανγκλαντές
 18. Κίνη­μα Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας, Ολλανδία
 19. Νεο­λαι­ί­στι­κη Πτέ­ρυ­γα της Ενω­σης Κομ­μου­νι­στών Ουκρανίας
 20. Νεο­λαία του Κόμ­μα­τος του Λαού της Παλαιστίνης
 21. Παρα­γουα­νή Κομ­μου­νι­στι­κή Νεολαία
 22. Πορ­το­γα­λι­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Νεολαία
 23. Επα­να­στα­τι­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ενω­ση Νεο­λαί­ας (Μπολ­σε­βί­κοι), Ρωσία
 24. Ενω­ση Νέων Κομ­μου­νι­στών Γιου­γκο­σλα­βί­ας, Σερβία
 25. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Σουηδίας
 26. Σοσια­λι­στι­κή Ενω­ση Φοι­τη­τών, Σρι Λάνκα
 27. Συρια­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Ενω­ση Νεο­λαί­ας — Νεο­λαία Χαλίντ Μπαγκντάς
 28. Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Τουρκίας.

Έκθεση με εξαιρετικά ντοκουμέντα και έργα τέχνης

Στο­λι­σμέ­νη ειδι­κά για το 13ο Συνέ­δριο της ΚΝΕ είναι η έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, που στο φουα­γιέ της σε ειδι­κές προ­θή­κες στή­θη­κε έκθε­ση με έντυ­πο και φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό από την επο­χή της ΟΚΝΕ μέχρι σήμε­ρα. Περι­λαμ­βά­νει έντυ­πα αντι­προ­σω­πευ­τι­κά, όσο γίνε­ται, από αυτά που δια­σώ­θη­καν από όλες τις Οργα­νώ­σεις Νεο­λαί­ας, είτε είχαν κομ­μου­νι­στι­κό — επα­να­στα­τι­κό χαρα­κτή­ρα, όπως η ΟΚΝΕ και η ΚΝΕ, είτε συμ­με­τεί­χαν και πρω­το­στά­τη­σαν σε αυτές οι κομ­μου­νι­στές. Πάρα πολ­λά έντυ­πα είναι πρω­τό­τυ­πα και προ­κα­λεί συγκί­νη­ση το γεγο­νός ότι δια­σώ­θη­καν ενώ έχουν περά­σει «από φωτιά και σίδε­ρο», από περιό­δους παρα­νο­μί­ας κ.λπ.

Στην έκθε­ση συνα­ντά­με αντί­τυ­πα της εφη­με­ρί­δας «Νεο­λαία», που εξέ­δι­δε η ΟΚΝΕ από το 1922, με εξώ­φυλ­λα αφιε­ρω­μέ­να στην επέ­τειο της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, ένα περιο­δι­κό επί­σης της ΟΚΝΕ, «Ο Νέος Λενι­νι­στής», αλλά και μια προ­κή­ρυ­ξη που απευ­θύ­νε­ται στους ναύ­τες ενός ιτα­λι­κού πολε­μι­κού πλοί­ου και τους καλεί σε αντι­πο­λε­μι­κή δρά­ση ενά­ντια στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις κατά της ΕΣΣΔ, της Αιθιο­πί­ας κ.λπ. Ξεχω­ρί­ζει ακό­μα η «Εξόρ­μη­ση», μια χει­ρό­γρα­φη εφη­με­ρί­δα των εξό­ρι­στων της Ανά­φης, «Ο Μαχη­τής», εφη­με­ρί­δα της Σπου­δά­ζου­σας της ΟΚΝΕ το 1942, και άλλα παρά­νο­μα έντυ­πα της ΟΚΝΕ, πριν την ίδρυ­ση της ΕΠΟΝ, καθώς επί­σης ένα έντυ­πο του ΕΑΜ Νέων, όπου συμ­με­τεί­χε η ΟΚΝΕ.

Ακο­λου­θούν το πρώ­το τεύ­χος της «Νέας Γενιάς», της εφη­με­ρί­δας της ΕΠΟΝ, και άλλα από τα εκα­το­ντά­δες έντυ­πα που έβγα­ζε η ΕΠΟΝ, κάποια απ’ αυτά τα εξώ­φυλ­λα με εντυ­πω­σια­κά χαρα­κτι­κά. Η έκθε­ση συνε­χί­ζε­ται με πολ­λά έντυ­πα της ΕΠΟΝ μετά την Απε­λευ­θέ­ρω­ση, αλλά και την περί­ο­δο της Λευ­κής Τρο­μο­κρα­τί­ας, ανά­με­σα στα οποία ξεχω­ρί­ζει η χει­ρό­γρα­φη εφη­με­ρί­δα «Η νέα γενιά στα σίδε­ρα», από τις φυλα­κές της Ιτα­λι­κής Σχο­λής στην Πάτρα. Ακο­λου­θούν έντυ­πα από την περί­ο­δο της ένο­πλης πάλης, τόσο της Δημο­κρα­τι­κής Νεο­λαί­ας Ελλά­δας (Νεο­λαί­ας του ΔΣΕ) όσο και της ΕΠΟΝ, που ανα­συ­γκρο­τεί­ται στον ΔΣΕ.

Εν συνε­χεία υπάρ­χουν έντυ­πα από την πολι­τι­κή προ­σφυ­γιά, εφη­με­ρί­δες αλλά και βιβλία για παι­διά, όπως «Η Γεω­γρα­φία της Ελλά­δας» ή το «Κόκ­κι­νη κλω­στή δεμέ­νη», με δημιουρ­γι­κά παι­χνί­δια και βοη­θή­μα­τα για δασκά­λους και παι­διά προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας. Την ίδια περί­ο­δο η ΕΠΟΝ και το ΚΚΕ ήταν στην παρα­νο­μία στην Ελλά­δα και κυκλο­φο­ρού­σαν διά­φο­ρα παρά­νο­μα έντυ­πα, όπως «Η Λεβε­ντιά», παρά­νο­μη έκδο­ση της ΕΠΟΝ στην Αθή­να το 1950, αλλά γίνε­ται προ­σπά­θεια και για νόμι­μες εκδό­σεις, όπως «Οι φρου­ροί της Ειρή­νης», έντυ­πο της Νεο­λαί­ας της ΕΔΑ, και άλλες της Δημο­κρα­τι­κής Νεο­λαί­ας Λαμπράκη.

Ακο­λου­θεί η περί­ο­δος της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής πάλης, με την τομή της ύπαρ­ξης, ξανά, επα­να­στα­τι­κής κομ­μου­νι­στι­κής Οργά­νω­σης Νεο­λαί­ας, καθώς ιδρύ­ε­ται η ΚΝΕ. Στο πλαί­σιο αυτό εκτί­θε­νται πρω­τό­τυ­πα παρά­νο­μα τρι­κά­κια, το Κατα­στα­τι­κό της ΚΝΕ, καθώς επί­σης βιβλία και εκδό­σεις που τυπώ­νο­νταν στις σοσια­λι­στι­κές χώρες και κυκλο­φο­ρού­σαν παρά­νο­μα και στην Ελλάδα.

Στη συνέ­χεια εκτί­θε­νται ένα δείγ­μα υλι­κών και εκδό­σε­ων της ΚΝΕ από το τέλος της δεκα­ε­τί­ας του ’70 και τη δεκα­ε­τία του ’80, υλι­κά από το 1ο Συνέ­δριο, αλλά και προ­γράμ­μα­τα από τα πρώ­τα Φεστι­βάλ της ΚΝΕ. Οι προ­θή­κες ολο­κλη­ρώ­νο­νται με μερι­κές από τις πιο πρό­σφα­τες εκδό­σεις και επε­ξερ­γα­σί­ες της ΚΝΕ.

Οι κολώ­νες του φουα­γιέ έχουν επί­σης στο­λι­στεί, με αφί­σες και φωτο­γρα­φί­ες από τη δρά­ση της ΚΝΕ και παλιό­τε­ρων Οργα­νώ­σε­ων Νεο­λαί­ας όπου δρού­σαν οι κομμουνιστές.

Παράλ­λη­λα εκτί­θε­νται στον χώρο το τρα­πέ­ζι — κρύ­πτη της ΟΚΝΕ και της ΕΠΟΝ, το οποίο κατα­σκευά­στη­κε την περί­ο­δο της Κατο­χής υπό τις οδη­γί­ες του Αδάμ Μολυ­βδά, Γραμ­μα­τέα της ΟΚΝΕ, αλλά και το τυπο­γρα­φι­κό πιε­στή­ριο του Φώτη Αγγου­λέ. Εχουν φρε­σκα­ρι­στεί και ανα­νε­ω­θεί επί­σης οι μόνι­μες εκθε­σια­κές προ­θή­κες που κοσμούν τον χώρο, με υλι­κά από την παρα­νο­μία αλλά και από την ένο­πλη πάλη του ΔΣΕ.

Δεν λεί­πουν και τα έργα τέχνης: Εκτί­θε­νται 10 έργα σε ορεί­χαλ­κο, του γλύ­πτη Μεμά Καλο­γη­ρά­του, τα οποία ο ίδιος προ­σέ­φε­ρε στο ΚΚΕ πρό­σφα­τα, από τη σει­ρά «Οι δικοί μας άνθρω­ποι», εμπνευ­σμέ­να από τους αγω­νι­στές της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, τις εξο­ρί­ες, τις διώ­ξεις και τις φυλα­κί­σεις που τους επι­φύ­λασ­σε το αστι­κό κρά­τος. Επι­πλέ­ον, η προ­το­μή του «Αστρα­πό­γιαν­νου», του αντάρ­τη του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ Κεφα­λο­νιάς, Γερά­σι­μου Γρη­γο­ρά­του, ο οποί­ος σκο­τώ­θη­κε σε μάχη στη Σάμη Κεφαλονιάς.

Στο φουα­γιέ της Αίθου­σας Συνε­δρί­ων έχουν στη­θεί και προ­θή­κες με εξώ­φυλ­λα του «Οδη­γη­τή», από την επο­χή της παρά­νο­μης κυκλο­φο­ρί­ας του μέχρι σήμε­ρα. Ξεχω­ρί­ζουν ακό­μα τα έργα τέχνης που κοσμούν τον χώρο, όπως ο πίνα­κας «Γιούρ­για» του Ηλία Φέρ­τη και άλλα έργα του που δημιουρ­γή­θη­καν και αφο­ρούν την περί­ο­δο της Κατο­χής, της πάλης του ΕΛΑΣ κ.λπ. Βλέ­που­με παράλ­λη­λα το έργο του Μίλ­του Γκο­λέ­μα «Ισορ­ρο­πία», που πρό­σφα­τα το δώρι­σε στο ΚΚΕ, το έργο του Νικό­λα Κιτμε­ρί­δη «Ριζο­σπά­στης» και άλλα που κοσμούν μόνι­μα τον χώρο, του Γιώρ­γου Φαρ­σα­κί­δη, του Γιώρ­γη Βαρ­λά­μου, του Γιώρ­γη Δήμου, του Δημή­τρη Μεγα­λί­δη, τα γλυ­πτά του Κώστα Ρόθου κ.ά.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο