Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινάει το «ταξίδι του» το 50ού Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή – Πρώτος σταθμός το Σκοπευτήριο Καισαριανής την Κυριακή 28 Απριλίου

«“Γρά­φου­με ιστο­ρία, αλλά­ζου­με τον κόσμο — Το μέλ­λον μας είναι ο σοσια­λι­σμός!”. Αυτό είναι το σύν­θη­μα του 50ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδη­γη­τή, που ξεκι­νά­ει το «ταξί­δι» του σε όλη τη χώρα, με τις εκδη­λώ­σεις του να κορυ­φώ­νο­νται στις 18–19-20–21 Σεπτεμ­βρί­ου στην Αθή­να, στον χώρο του Πάρ­κου Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρίτσης».

Φέτος, λόγω της συμπλή­ρω­σης 50 χρό­νων του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του ‘Οδη­γη­τή’, επι­λέ­χτη­κε το Φεστι­βάλ να κάνει στά­ση σε όλα τα σημεία της Αττι­κής απ’ όπου ‘πέρα­σε’ τα προη­γού­με­να 50 χρό­νια» ανα­φέ­ρει η ΚΝΕ.

Πρώ­τος σταθ­μός του 50ου Φεστι­βάλ θα είναι η Και­σα­ρια­νή την Κυρια­κή 28 Απρι­λί­ου, στο Σκο­πευ­τή­ριο, εκεί που φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 80 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση των 200 κομ­μου­νι­στών την Πρω­το­μα­γιά του 1944.

Στις 20:00 θα μιλή­σει ο Θοδω­ρής Χιω­νής, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμ­μα­τέ­ας της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ.

Θα ακο­λου­θή­σει μεγά­λη συναυ­λία-αφιέ­ρω­μα του Χρή­στου Λεο­ντή με τίτλο: «Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρό­μος…», εμπνευ­σμέ­νο από το έργο του Γ. Ρίτσου “Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι”, που μελο­ποί­η­σε ο ίδιος ο Χρ. Λεοντής.

Στο Α’ μέρος της συναυ­λί­ας θα παρου­σια­στεί η “Κατα­χνιά”, το πρώ­το ολο­κλη­ρω­μέ­νο έργο του Χρ. Λεο­ντή σε στί­χους του Κώστα Βίρ­βου, το οποίο έχει ως θέμα του το τρί­πτυ­χο «Κατο­χή — Αντί­στα­ση — Απελευθέρωση».

Στο Β’ μέρος της συναυ­λί­ας θα παρου­σια­στούν επι­λο­γές από αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια του Χρ. Λεο­ντή από το «Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι», το «Αχ Έρω­τα», «Έρω­τας Αρχάγ­γε­λος», τις «Παρα­στά­σεις» κ.ά., που σημά­δε­ψαν την 60χρονη δια­δρο­μή του.

Την επι­μέ­λεια του αφιε­ρώ­μα­τος και τη διεύ­θυν­ση της ορχή­στρας θα έχει ο ίδιος ο Χρή­στος Λεο­ντής. Αφή­γη­ση στο Α’ μέρος, που θα παρου­σια­στεί η “Κατα­χνιά”, θα κάνει ο ηθο­ποιός Χάρης Μαυ­ρου­δής. Θα τρα­γου­δή­σουν (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά) οι: Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Αγγε­λι­κή Του­μπα­νά­κη, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, Ιωάν­να Φόρτη.

Από τις 17:30 θα λει­τουρ­γούν στέ­κια φοι­τη­τών, νέων εργα­ζο­μέ­νων, έκθε­ση αφιε­ρω­μέ­νη στην Πρω­το­μα­γιά του 1944, καθώς και πλού­σιο πρό­γραμ­μα δρα­στη­ριο­τή­των για παι­διά όλων των ηλικιών.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο