Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινά απόψε η ανάρτηση εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ

Ακό­μη ένα χαρά­τσι θα πρέ­πει να πλη­ρώ­σουν εκα­το­ντά­δες οι φορο­λο­γού­με­νοι. Αρχί­ζει από από­ψε Κυρια­κή 7/4 η απο­στο­λή των εκκα­θα­ρι­στι­κών σημειω­μά­των ΕΝΦΙΑ για το 2024. Οι φορο­λο­γού­με­νοι μπο­ρούν να εξο­φλή­σουν τον φόρο ακι­νή­των σε 11 μηνιαί­ες δόσεις, από τον Απρί­λιο μέχρι και τον Φεβρουά­ριο. Έκπτω­ση 10% δικαιού­νται περί­που 305.000 ιδιο­κτή­τες που είχαν ασφα­λί­σει πλή­ρως το ακί­νη­το τους ένα­ντι φυσι­κών καταστροφών.

Tα εκκα­θα­ρι­στι­κά του ΕΝΦΙΑ θα αναρ­τη­θούν στο myaade και η πρώ­τη, από τις 11 συνο­λι­κά μηνιαί­ες δόσεις θα πρέ­πει να πλη­ρω­θεί μέχρι τις 30 Απριλίου.

Δεν προ­βλέ­πε­ται έκπτω­ση για όσους θελή­σουν να πλη­ρώ­σουν εφά­παξ όλη την οφειλή.

Το δεύ­τε­ρο δεκα­πεν­θή­με­ρο του Απρι­λί­ου ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σει η δια­δι­κα­σία για την υπο­βο­λή των φετι­νών φορο­λο­γι­κών δηλώσεων.

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο