Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινά βροχερή βδομάδα

Η νέα εβδο­μά­δα θα είναι γενι­κά βρο­χε­ρή, γεγο­νός που θα ευνο­ή­σει την παρα­μο­νή στο σπί­τι, βοη­θώ­ντας στην τήρη­ση των μέτρων προ­φύ­λα­ξης και διά­δο­σης του κορονοϊού.

Ήδη από σήμε­ρα το πρωί νεφώ­σεις καλύ­πτουν το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, όπως δεί­χνουν οι εικό­νες του μετε­ω­ρο­λο­γι­κού δορυ­φό­ρου Meteosat-11, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών. Εξαι­τί­ας της κίνη­σης του βαρο­με­τρι­κού χαμη­λού νότια της Κρή­της εντός των επό­με­νων 24 ωρών, οι νεφώ­σεις στα­δια­κά θα πυκνώ­σουν και θα σημειω­θούν βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καταιγίδες.

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να του meteo.gr, βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες ανα­μέ­νο­νται από σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της χώρας, σε πεδι­νές περιο­χές των δυτι­κών και βορεί­ων ηπει­ρω­τι­κών και στα νησιά του Ιονίου.

Τα φαι­νό­με­να θα επε­κτα­θούν στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας έως το πρωί της Δευ­τέ­ρας. Στη συνέ­χεια θα περιο­ρι­στούν στα κεντρι­κά και ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και στο Αιγαίο. Λίγες χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται τη Δευ­τέ­ρα στη Δυτι­κή Μακεδονία.

Η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει πτώ­ση σήμε­ρα και κυρί­ως αύριο, η οποία στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά θα ξεπε­ρά­σει κατά τόπους τους δέκα βαθ­μούς. Η πτώ­ση θα είναι πρό­σκαι­ρη πάντως, αφού μια νέα μικρή άνο­δος ανα­μέ­νε­ται από την Τρίτη.

Από την Τετάρ­τη ένα νέο βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό ανα­μέ­νε­ται να επη­ρε­ά­σει τον και­ρό της χώρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο